Відділ транспорту та зв`язку міської ради

Назва відділу

Адреса відділу

Контактний телефон

Електронна адреса

Години роботи

Відділ транспорту та зв’язку

міської ради

 

39-28-62

[email protected]

9.00 - 18.00

перерва

13.00 - 14.00

 


Загальні положення відділу

Відділ транспорту та зв’язку Білоцерківської міської ради (далі за текстом – Відділ), є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради без статусу юридичної особи. Відділ створено з метою реалізації повноважень виконавчих органів міської ради в галузі транспорту та зв`язку, створення умов для забезпечення мешканців міста стабільними та якісними послугами міського пасажирського транспорту та послугами зв’язку.

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого міської ради від 27.02.2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року №314, а також іншими рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та нормативно-правовими актами, що стосуються його компетенції та даним Положенням.


Основні завдання відділу

- Бере участь у визначенні пріоритетів розвитку галузей транспорту та зв’язку, формуванні напрямів інвестиційної політики, підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку міста та організацію надання якісних та конкурентоспроможних послуг пасажирських перевезень.

- Отримує інформацію, аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту та зв'язку міста.

- Готує пропозиції та вживає заходи щодо  розвитку сфер транспорту та зв'язку, спрямованих на виконання законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та забезпечує здійснення заходів для їх реалізації.


Функції відділу

- Розробляє проекти рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що відносяться до повноважень Відділу.

- Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розробленими іншими структурними підрозділами міської ради з питань, що відносяться до повноважень Відділу.

- Здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище.

- Здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських пасажирських перевезень.

- Сприяє розвитку міського ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту.

- З метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг організує проведення конкурсів перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України.

- Забезпечує розробку міської маршрутної мережі та реєстру автобусних пасажирських маршрутів.

- Організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту та зв’язку.

- Приймає участь в організації заходів щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів фізичного оточення та транспорту загального користування.

- Сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій рівня надання послуг, їх якості і конкурентоспроможності.

- Бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з питань, що належать до  компетенції Відділу.

- Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами міської ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові міської ради.

- Готує (бере участь у підготовці), погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року №180, а також готує (бере участь у підготовці) проекти угод, меморандумів, протоколів робочих груп в межах своїх повноважень.

- Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад, розглядає в установленному законодавством порядку звернення громадян в межах повноважень Відділу.

- Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

- Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення передбачені Положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питання віднесених до повноважень Відділу.

- Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.


ПІБ

Посада

Робочий ном.тел

1

Шевченко Олена Сергіївна

Начальник відділу транспорту та зв’язку

39-28-62

2

Денисюк Вікторія Олександрівна

Головний спеціаліст

3

 

Головний спеціаліст