Відділ управління персоналом

телефон: (04563) 5-25-43

email: [email protected]

Графік роботи: з 8.00 до 17.00 ( п’ятниця до 15.45). Обідня перерва :13.00-13.45


1. Загальні положення

 1.1.Відділ управління персоналом Білоцерківської міської ради  (далі – відділ) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради.

1.2.Відділ є самостійним структурним підрозділом Білоцерківської міської ради без статусу юридичної особи.

1.3. Відділ у своїй діяльності   підзвітний і підконтрольний Білоцерківській міській раді,виконавчому комітету,  міському голові.

1.4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”,  указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами  Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 29 березня 2018 року № 2010-48-VII, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 лютого 2018 року № 87 та Порядком роботи у системі електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 вересня 2017 року № 314 з врахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, а також цим Положенням. 

1.5. Функціонування  відділу здійснюється за рахунок місцевого бюджету.


 2. Місія відділу

2.1.Реалізація державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування, з питань кадрової роботи, нагородження та відзначення окремих колективів і громадян з нагоди урочистих, ювілейних і пам”ятних дат.


 3. Основні завдання відділу

3.1. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту. 

3.2. Задоволення потреби у кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

3.3. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

3.4. Документоване оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження, припинення  трудових відносин.

3.5. Організація та здійснення роботи щодо нагородження та відзначення окремих колективів і громадян з нагоди урочистих, ювілейних і пам”ятних дат відзнаками державного, обласного та місцевого рівня. 


4. Функції відділу відповідно до завдань та повноважень

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1.   Забезпечує реалізацію державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

4.2.   Разом з іншими виконавчими органами міської ради визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації посадових осіб  міської ради та виконавчих органів міської ради.

4.3.   Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність, довідки, звіти та інформації з питань, що належать до компетенції відділу, аналізує якісний склад посадових осіб апарату міської ради та виконавчих органів міської ради.

4.4.   Здійснює кадрове методичне та інформаційне забезпечення роботи апаратуміської ради та виконавчих органів міської ради.

4.5.   Організовує та здійснює контроль за додержанням установленого порядку розгляду кадрових питань у виконавчих органах міської ради.

4.6.Вивчає ділові якості осіб, які претендують на заміщення вакантних посад в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради, попереджає їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 27 лютого 2018 року № 87.

4.7.   Приймає від претендентів на заміщення посад в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Білоцерківської  міської ради та її виконавчих органах, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

4.8. Здійснює організаційне забезпечення та бере участь в роботі конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Білоцерківської  міської ради та її виконавчих органах, атестаційної комісії виконавчих органів міської ради, проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами апарату міської ради та виконавчих органів міської ради покладених на них завдань і обов’язків.

4.9.   Забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

4.10.   Забезпечує проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

4.11. Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом та інших завдань, покладених на відділ, забезпечує захист персональних даних, що обробляються відділом.

4.12. Розглядає та вносить міському голові пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах, здійснює методично-організаційні заходи щодо підготовки необхідних документів для проходження  стажування.

 4.13. Готує розпорядчі документи з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи, здійснює погодження таких документів, підготовлених виконавчими органами міської ради.  

4.14. Оформляє документи про складання Присяги, присвоєння рангів посадових осіб, вносить про це відповідні записи до трудових книжок посадових осіб апарату міської ради та виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, керівників інших виконавчих органів міської ради.

4.15. Обчислює загальний стаж роботи та стаж служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості.

4.16. Складає графік щорічних відпусток працівників апарату міської ради, виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи та керівників інших виконавчих органів міської ради.

4.17. Вживає в межах своєї компетенції заходів щодо забезпечення трудової дисципліни, готує розпорядчі документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

4.18. Проводить роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням:

- трудових книжок та особових справ працівників міської ради, виконавчих органів міської ради без статусу юридичної особи, керівників інших виконавчих органів міської ради;

- особових справ керівників комунальних підприємств та закладів міста, з якими укладено контракти.

4.19. Проводить роботу з кадровим резервом, здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради.

4.20. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівників, здійснює оформлення листків тимчасової непрацездатності.

4.21. Бере участь в межах своєї компетенції у розробленні структури виконавчих органів міської ради.

4.22. Здійснює контроль за дотриманням законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування, кадрової роботи та про державні нагороди України в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради.

4.23. Готує довідки, інформації, методичні матеріали з питань, що належать до компетенції відділу.

4.24. Координує підготовку відповідних документів щодо укладення, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками підприємств та закладів, які перебувають у комунальній власності міста.

4.25. Здійснює за результатами аналізу кадрового забезпечення роботу щодо підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації посадових осіб апарату та виконавчих органів міської ради, їх навчання в галузі знань «Публічне управління та адміністрування» в Національній академії державного управління при Президентові України та її Дніпропетровському регіональному інституті, а також навчальних закладах незалежно від форми власності, що мають право на провадження відповідної освітньої діяльності, і центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

4.26. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів, депутатів місцевих рад з питань, що належать до компетенції відділу.

4.27. Забезпечує в межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ.

4.28. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

4.29. Здійснює попередній розгляд клопотань про відзначення державними нагородами України, відзнаками Президента України, урядовими відзнаками, заохочувальними обласними відзнаками.

4.30. Готує листи щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, урядовими відзнаками, заохочувальними обласними відзнаками посадових осіб місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ та організацій міста.

4.31. Виготовляє міські відзнаки, готує розпорядчі документи з питань нагородження та відзначення мешканців міста.

4.32. Веде облік та реєстрацію нагороджених державними нагородами, обласними та міськими відзнаками.

4.33. Проводить наради-навчання з відповідальними за кадрове діловодство у виконавчих органах міської ради, надає їм методичну та практичну допомогу з питань, що належать до компетенції відділу.

4.34.  Вивчає досвід роботи інших міст України з питань, що належать до компетенції відділу.

4.35.Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення передбачені Положенням  про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень відділу.

4.36.  Виконує інші функції, пов’язані із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.


4. Права відділу

 Відділ має право: 

5.1.  Здійснювати перевірку й контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку у виконавчих органах міської ради, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в апараті та виконавчих органах міської ради. 

5.2.  Запитувати й одержувати у встановленому порядку від керівників виконавчих органів міської ради, керів ників комунальних підприємств закладів міста документи, необхідні для виконання покладених на відділ функцій. 

5.3.  Вимагати від виконавців дотримання якості і встановлених строків підготовки матеріалів, які надаються до відділу. 

5.4.  Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться у міській раді, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу. 

5.5. Вносити керівництву пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.


6. Керівництво відділу

6.1.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у встановленому законодавством порядку. 

6.2.  Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень.

- розподіляє завдання між працівниками відділу, контролює їх виконання.

- представляє відділ з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю.

 -відповідає за стан діловодства, обліку та звітності відділу, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

- координує інформаційне та матеріально-технічне забезпечення відділу.

- організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників відділу.

- у встановленому порядку вносить пропозиції про призначення, переміщення та звільнення працівників відділу, їх заохочення та накладення стягнення, погоджує надання їм відпусток.

- розробляє та вносить на розгляд проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, пропозиції та доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу.

- присутній на засіданнях міської ради та виконавчого комітету, бере участь у засіданнях консультативних, дорадчих та інших органів ради, нарадах, семінарах.

 - начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до положення про відділ, посадової інструкції, яка погоджується керуючим справами виконавчого комітету міської ради та затверджується міським головою,   а також завдань, покладених на нього рішенням міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.


 7. Структура  відділу управління персоналом Білоцерківської  міської ради

7.1. До складу  відділу  входить начальник, інші працівники.

7.2. Штатний розпис відділу  затверджується у порядку визначеним чинним законодавством України.

7.3. Начальник, інші працівники відділу  призначаються на посаду та звільняється з посади міським головою

7.4. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які погоджуються начальником відділу  та затверджуються міським головою.


8. Система взаємодії

8.1 Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами утвореними міською радою, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

 


9. Відповідальність

9.1. Персональну відповідальність за роботу  відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник відділу.

9.2. Працівники відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

9.3. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, місцевою громадою, юридичними та фізичними особами визначається ст.ст. 76, 77 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».


ШТАТНИЙ РОЗПИС


з\п

ПІБ

Посада

Робочий номер тел.

1

Загородня Галина Іванівна 

Начальник відділу управління персоналом міської ради

5-25-43

2

Бєляєва Наталія Вікторівна

Головний спеціаліст відділу управління персоналом міської ради

5-25-43

3

Коваленко Людмила Вікторівна

Головний спеціаліст відділу управління персоналом міської ради

5-25-43