Кодекс етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 27.02.2018 р. №87
 

КОДЕКС ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
БІЛОЦЕРКІВСЬОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Кодекс етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської  міської ради (далі - Кодекс) є узагальненням стандартів етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх посадових обов'язків, впроваджується з метою підвищення рівня довіри населення міста до міської влади, підвищення персональної відповідальності за неналежне виконання професійних обов'язків працівниками міської ради, забезпечення відкритості в роботі міської ради, а також попередження випадків порушення ділової та професійної етики.

2. Кодекс розроблений на основі Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 року №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», антикорупційного законодавства.

3. Виконання норм і правил дійсного Кодексу є обов'язковим для всіх посадових осіб Білоцерківської  міської ради.

4.  Доповнення та зміни до даного Кодексу вносяться за відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

2. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

1.    Посадові особи місцевого самоврядування при виконанні посадових обов'язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті або видані у межах їхніх повноважень, є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами місцевого самоврядування на відповідній території.

2.    Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, накази (розпорядження), доручення керівників (усні або письмові), що надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

3.    У разі виникнення у посадової особи місцевого самоврядування сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення посадова особа місцевого самоврядування зобов'язана у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.

У разі отримання для виконання наказу (розпорядження), доручення, які посадова особа вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює.

4. Посадові особи місцевого самоврядування повинні сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов'язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

5. Посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов'язків зобов'язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об'єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог.

Посадові особи місцевого самоврядування повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

6. Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані виконувати свої посадові обов'язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, політичних, громадських і релігійних організацій.

7. Посадові особи місцевого самоврядування повинні постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності.

8. Посадові особи місцевого самоврядування мають дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію органів місцевого самоврядування, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

9. Посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

10.Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов'язків, не допускати дискримінації державної мови.

11.Одяг посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно- ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

12.Посадові особи місцевого самоврядування повинні поважати приватне життя інших осіб.

3. ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА.

1. Посадова особа місцевого самоврядування повинна використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов'язків і доручень керівників, наданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України.

2. Посадовим особам місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

3. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

4. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

1. Посадові особи місцевого самоврядування мають право використовувати ресурси територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) тільки в межах посадових обов'язків та доручень керівників, наданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України.

2. При виконанні своїх посадових обов'язків посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані раціонально і дбайливо використовувати комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань та використання комунального майна або коштів у приватних інтересах.

3. Робочий час посадової особи місцевого самоврядування має використовуватись для виконання своїх посадових обов'язків.

4. Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров'ю людей.

5. Посадові особи місцевого самоврядування під час виконання функцій місцевого самоврядування зобов'язані діяти відповідно в інтересах територіальної громади.

6. Посадові особи місцевого самоврядування не повинні допускати, у тому числі поза службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію посадової особи місцевого самоврядування.

5. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

1. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

2. Якщо посадовим особам місцевого самоврядування стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом вони повинні негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

6. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ.

1.    Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

2.    Посадові особи місцевого самоврядування при спілкуванні під час виконання посадових обов'язків повинні дотримуватися таких правил:

2.1. надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

2.2  своєчасно надавати відповідно до законодавства іншим посадовим особам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов'язків;

2.3  викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

3. Посадові особи місцевого самоврядування повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

7. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МАЮТЬ ПРАВО.

1.    На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

2.    На оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.

3.    На просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

4.    На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.    На соціальний і правовий захист.

6.   Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків.

7.   У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

8.    Вимагати проведення службового розслідування відповідно до чинного законодавства України з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї.

9.   Захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НЕ МАЮТЬ ПРАВА.

1.Допускати в міжособовому спілкуванні чи публічних виступах будь-яких висловлювань, що принижують національну, людську гідність та релігійні переконання, а також будь-яких форм дискримінації.

2.Допускати дій, в результаті яких може необґрунтовано постраждати репутація колег та громадян.

3. Допускати протекціонізму в будь-яких проявах: привілеї та пільги мають надаватися лише на законних підставах згідно з чинним законодавством України з обов'язковим забезпеченням рівних можливостей.

4. Розробляти і доводити до відома інших будь-які матеріали, що містять неправдиві, неточні чи упереджені висновки та аналіз.

5. Отримувати в будь-якому вигляді винагороду чи подарунки від громадян та юридичних осіб за вирішення їх питань.

6. Провокувати виникнення конфліктних ситуацій у відносинах з громадянами та юридичними особами.

7. Порушувати встановлений законодавством і нормативними актами порядок розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

8. Порушувати без поважних причин встановлений порядок, графік і норми роботи Білоцерківської  міської ради та її виконавчого комітету.

9. Допускати без поважних причин запізнення на роботу та ділові зустрічі.

10. Порушувати діловий стиль в одязі.

11. Допускати порушення правопорядку та встановлених норм поведінки у громадських місцях.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ КОДЕКСУ.

1.  Дотримання посадовими особами місцевого самоврядування вимог даного Кодексу враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності.

2. Керівники органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення даного Кодексу в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов'язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції.

3.  Факти порушення посадовими особами вимог даного Кодексу розглядаються комісією з етики.

4. За порушення норм поведінки, передбачених даним Кодексом, посадові особи органів місцевого самоврядування несуть дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

5.  Недотримання вимог даного Кодексу вважається порушенням Присяги посадової особи місцевого самоврядування. 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                       С. Постівий 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 27.02.2018 р. № 87 

Склад комісії з етики 

Постівий Сергій Олександрович

- голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

Новогребельска
Інна Володимирівна

- заступник голови комісії, заступник міського голови;

Загородня Галина Іванівна

- секретар комісії, начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування і нагород міської ради

Члени комісії:

Ковальська Юлія Іванівна

- начальник відділу культури і туризму міської ради;

Наконечний Сергій Павлович

- голова постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, оборонної роботи, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту (за згодою);

Петрик Юрій Федорович

- начальник управління освіти і науки міської ради;

Ребенко Степан Анатолійович

- член виконавчого комітету міської ради (за згодою);

Швець Сергій Сергійович

- начальник юридичного управління міської ради

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                       С. Постівий