Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

 

Контактний номер телефону: (04563) 5-34-93

Єдина приймальна громадян:

Адреса:  провулок Ковальський, 14,  м. Біла Церква.

Телефон: (04563)9-05-13, (04563)5-85-34, (04563)5-45-94, (04563)5-33-25

Електронна адреса управління: [email protected]

Адреса сайту управління: http://uszn.org.ua   

Графік роботи управління: понеділок-п’ятниця 08:30-17:00, обідня перерва 13:00-13:30Загальні положення управління:

1. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (далі – управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради (далі – міська рада), що утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним міському голові, міській раді, виконавчому комітету міської ради.

2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланк з власним найменуванням, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, банків.

3. У своїй діяльності управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, наказами директора департаменту соціального захисту Київської обласної державної адміністрації, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року № 314, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (далі – Положення).

 4. Метою створення та діяльності управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та виконання заходів із соціального захисту населення, передбачених міськими та обласними програмами.

5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.


Основні завдання управління:

– призначення та виплата державної допомоги сім’ям з дітьми;
– забезпечення реалізації права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного та адресного надання соціальної підтримки, в тому числі всіх видів державних соціальних допомог та компенсацій;
– здійснення персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян;
– надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
– здійснення контролю за правильністю призначення та виплати пенсій та допомоги на поховання;

– забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, зокрема щодо інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
– розроблення міської комплексної програми «Турбота», програм соціального захисту ветеранів та інших соціально незахищених верств населення міста;
– участь, у межах своєї компетенції, у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;
– сприяння здобуттю інвалідами освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

- організація роботи щодо вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними або обмежено дієздатними особами з питань призначення помічника дієздатної особи у відповідності до чинного законодавства.


Функції управління:

1. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення.

2. Виконує функції головного розпорядника коштів державного та міського бюджетів на здійснення заходів з виконання державних та міських програм соціального захисту населення.

3. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.

4. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

5. Через уповноважених посадових осіб, приймає участь в роботі рад, комісій, робочих груп, створених при міській раді чи її виконавчому комітеті.

 6. Розробляє в межах своєї компетенції проєкти рішень міської ради та її виконавчого комітету та проводить аналіз вказаних проєктів в частині надання додаткових гарантій щодо соціального захисту населення.

7. Розробляє програму «Турбота», програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій населення тощо.

8. Подає уповноваженим органам пропозиції щодо формування проекту міського бюджету.

9. Аналізує стан реалізації програм соціального захисту населення, здійснення заходів соціальної підтримки соціально незахищених верств населення, надання громадянам встановлених законодавством пільг та подає пропозиції з цих питань.

10. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

11. Підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище.

12. В установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде персоніфікований облік громадян.

13.Формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги.

14. Веде облік внутрішньо переміщених осіб та в установленому порядку формує базу «Єдина Web-орієнтована інформаційна технологія формування сегменту «Облік ВПО».

15. Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та міської рад.

17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

18. Забезпечує захист персональних даних.

19. Надає (приймає звернення, призначає і виплачує) допомоги, соціальні стипендії компенсації, передбачені чинним законодавством України.

20. Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, а також вартості санаторно-курортного лікування.

21. Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг, особам які мають право на пільги.

22. Забезпечує надання населенню житлових субсидій.

23. У відповідності до чинного законодавства веде облік та забезпечує громадян санаторно-курортним лікуванням.

24. У відповідності до чинного законодавства видає посвідчення особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертвам нацистських переслідувань, ветеранам праці та іншим категоріям громадян.

25. Організовує прийом та передачу Київській обласній державній адміністрації  документів для визначення/підтвердження/поновлення статусу особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи. Оформляє довідки про період проживання на території зони посиленого радіоекологічного контролю та формує подання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради для внесення на розгляд відповідної комісії Київської обласної державної адміністрації.

26. Сприяє здобуттю особами з інвалідністю освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

27. Сприяє у разі потреби влаштуванню до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

28. Забезпечує осіб з інвалідністю в установленому порядку засобами пересування та реабілітації.

29. Бере участь у роботі, спрямованій на забезпечення доступу осіб з інвалідністю та осіб похилого віку до об’єктів соціальної інфраструктури міста.

30. Забезпечує наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

31.Здійснює прийом і оформлення документів для постановки осіб з інвалідністю на чергу для забезпечення автомобілями у встановленому законодавством порядку.

32. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо призначення помічником над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

33.Здійснює оформлення документів для направлення дітей з інвалідністю до реабілітаційних установ системи соціального захисту населення.

34. Координує роботу з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

35. Координує роботу з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

36. Проводить роботу щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян.

37. Здійснює контроль за правильністю призначення і виплати пенсій та допомоги на поховання померлих пенсіонерів.

 38. Здійснює організаційне та методичне забезпечення діяльності підпорядкованих структурних підрозділів.

39. Роз’яснює громадянам положення нормативно правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

40. Через засоби масової інформації інформує населення з питань, що належать до компетенції управління.

41. Сприяє у консультаціях з громадськістю, що проводиться у формі публічного громадського обговорення, передбачені Положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень управління.

42. Отримує доступ та використовує в роботі єдині та держані реєстри, інформаційні системи для виконання покладених завдань.

43. Організовує роботу щодо вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними або обмежено дієздатними особами з питань призначення помічника дієздатної особи у відповідності до чинного законодавства.

44. Складає реєстраційні картки на осіб,  які потребують опіки та піклування, майбутнього опікуна та складає акти перевірки умов їх проживання, складає опис майна особи, що потребує опіки.

45. Видає посвідчення особам, яких призначено опікунами, піклувальниками, помічниками дієздатних осіб.

46. Створює та оформлює документи щодо питань опіки і піклування, призначення помічника дієздатної особи, які підписуються начальником управління та начальником відділу опіки і піклування.

47. Здійснює контроль за діяльністю опікунів, піклувальників, помічників дієздатних осіб шляхом вжиття заходів щодо отримання звітів, обстеження умов проживання тощо.

48. Виконує інші функції у відповідності до покладених завдань.


Штатний розпис управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради станом на 01 квітня 2021 року

№з/п

ПІП

Посада

Робочий номер телефону

1

Велігорська Тетяна Олександрівна

Начальник управління

5-34-93

2

Терещук Юлія Вікторівна

Заступник начальника управління

39-27-41

Відділ правової та кадрової роботи

3

Різник Ярослав Михайлович

Начальник відділу правової та кадрової роботи

39-14-02

4

Юрченко Людмила Олександрівна

Головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи

39-14-02

5

Альохіна Юлія Анатоліївна

Завідувач архіву відділу правової та кадрової роботи

5-14-88

Сектор організаційно – правової роботи відділу правової та кадрової роботи

6

Яременко Олена Володимирівна

Завідувач сектору організаційно-правової роботи - головний юрисконсульт відділу правової та кадрової роботи

39-14-02

7

Войцехівська Юліана Володимирівна

Головний спеціаліст сектору організаційно-правової роботи відділу правової та кадрової роботи

5-34-93

8

Вакансія

Головний спеціаліст сектору організаційно-правової роботи відділу правової та кадрової роботи

39-14-02

9

Порубанська Наталія Василівна

Діловод сектору організаційно-правової роботи відділу правової та кадрової роботи

5-34-93

Відділ соціального забезпечення

10

Довга Юлія Іванівна

Начальник відділу соціального забезпечення

5-34-54

11

Євенко Юлія Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-34-54

12

Клочко Галина Петрівна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-34-54

13

Дусенок Олена Вікторівна

Провідний спеціаліст  відділу соціального забезпечення

5-34-54

Сектор у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення

14

 Яковець Віта Віталіївна

Завідувач сектору у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення

 

39-12-14

15

Геник Артем Владиславович

Головний спеціаліст сектору у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення

39-12-14

16

Нехта Ірина Іванівна

Провідний спеціаліст  сектору у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення

39-12-14

Сектор соціальних послуг відділу соціального забезпечення

17

Боднарук Марина Григорівна

Завідувач сектору соціальних послуг відділу соціального забезпечення

39-12-14

18

Манжалій Леся Миколаївна

Провідний спеціаліст сектору соціальних послуг відділу соціального забезпечення

39-12-14

19

Скуратова Марина Вакілівна

В.п. провідного спеціаліста сектору соціальних послуг відділу соціального забезпечення

39-12-14

Відділ нагляду та контролю

20

Борисенко Світлана Миколаївна

Заступник начальника управління - начальник відділу нагляду та контролю

5-22-71

21

Радчук Валентина Петрівна

Головний державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

5-22-71

22

Москалець Лариса Петрівна

Державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

5-22-71

23

Злочевська Тетяна Віталіївна

Державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

5-22-71

24

Ільніцька Наталія Олександрівна

Державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

5-22-71

25

Савельєва Ольга Іванівна

Державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

5-22-71

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

26

Максимченко Інна Петрівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

5-13-96

27

Севериненко Наталія Іванівна

Головний спеціаліст – заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

28

Змієвська Людмила Володимирівна

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

29

Бабкіна Світлана Петрівна

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

30

Михайленко Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

Відділ соціальної підтримки окремих категорій населення

31

Ляшенко Леся Павлівна

Начальник відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-45-94

32

Бойко Наталія Юріївна

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-33-25

33

Варчук Анна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-33-25

34

Салій Ольга Іванівна

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-33-25

35

Сосна Оксана Михайлівна

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

36

Стовбецька Ірина Корнелівна

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

37

Кречківська Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

Сектор субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

38

Бойчук Наталія Сергіївна

Завідувач сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

39

Абдулова Тетяна Іванівна

Головний спеціаліст сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

 

5-85-34

40

Бернацька Олеся Миколаївна

Головний спеціаліст сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-33-25

41

Валковська Галина Павлівна

Головний спеціаліст сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

42

Гапоненко Леся Сергіївна

Головний спеціаліст сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

43

Дишлюк Алла Василівна

Головний спеціаліст сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

44

Семченко Олена Олександрівна

Головний спеціаліст сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

45

Шеховцева Олена Володимирівна

Головний спеціаліст сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-85-34

46

Демусенко Світлана Михайлівна

Спеціаліст 1 категорії сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-33-25

47

Драгунова Тетяна Ростиславівна

Спеціаліст 1 категорії сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-33-25

48

Ковтун Тетяна Євгеніївна

Спеціаліст 1 категорії сектору субсидій відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

5-33-25

Сектор пільг відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

49

Трунькова Ольга Вікторівна

Завідувач сектору пільг відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

39-05-13

50

Ніколаєвська Лариса Едуардівна

Головний спеціаліст сектору пільг відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

39-05-13

51

Фесенко Ірина Степанівна

Головний спеціаліст сектору пільг відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

39-05-13

52

Кондренко Аліна Василівна

Провідний спеціаліст сектору пільг відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

39-05-13

53

Гайдученко Юлія Сергіївна

Спеціаліст 1 категорії сектору пільг відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

39-05-13

54

Ліченко Анастасія Вадимівна

Спеціаліст 1 категорії сектору пільг відділу соціальної підтримки окремих категорій населення

39-05-13

Відділ соціальних допомог

55

Кіліхевич Галина Вікторівна

Начальник відділу соціальних допомог

5-22-14

56

Демченко Олена Володимирівна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

5-22-14

57

Галь Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

5-59-62

58

Литвинюк Любов Борисівна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

5-59-62

59

Романенко Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

5-59-62

60

Якобчук Ірина Василівна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

5-59-62

61

Ступак Галина Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу соціальних допомог

5-59-62

62

Качанівська Тетяна Миколаївна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

5-59-62

63

Сіроштан Олена Сергіївна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

5-59-62

64

Устименко Світлана Яківна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

5-59-62

65

Фельтіна Олена Петрівна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

5-59-62

66

Цимбал Ольга Степанівна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

5-59-62

Відділ виплати соціальних допомог

67

Гончаренко Олена Володимирівна

Начальник відділу виплати соціальних допомог

39-12-42

68

Подиман Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

69

Пасічник Анна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

70

Кравченко Наталія Анатоліївна

Головний спеціаліст відділу  виплати соціальних допомог

5-14-88

71

Перебийніс Юлія Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

72

Філатова Ірина Петрівна

Провідний спеціаліст відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

73

Кравець Наталія Володимирівна

Спеціаліст 1 категорії відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

Відділ з питань організації оздоровлення

74

Середніцька Світлана Петрівна

Начальник відділу з питань організації оздоровлення

5-59-82

75

Головко Вікторія Валеріївна

Головний спеціаліст відділу з питань організації оздоровлення

5-59-82

76

Дзюман Людмила Андріївна

Головний спеціаліст відділу з питань організації оздоровлення

5-59-82

77

Савчук Катерина Сергіївна

Провідний спеціаліст відділу з питань організації оздоровлення

5-59-82

78

Іванків Марина Анатоліївна

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань організації оздоровлення

5-59-82

Відділ по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

79

Кушикова Тетяна Іванівна

Начальник відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

 

5-16-55

80

Макаренко Марина Яківна

Головний спеціаліст відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

81

Черевко Наталія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

82

Шараєвська Юлія Олександрівна

Головного спеціаліста відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

83

Щеннікова Віта Вікторівна

Головний спеціаліст відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

84

Мусієнко Інеса Сергіївна

Спеціаліст 1 категорії відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

85

Міщенко Галина Павлівна

Спеціаліст 1 категорії відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

Відділ опіки і піклування

86

Кузьміна Яна Анатоліївна

Начальник відділу опіки та піклування

39-12-42

87

Лисиця Аліна Олександрівна

Спеціаліст 1 категорії відділу опіки та піклування

5-34-93

Службовці та робітники

88

Мацкевич Дмитро Романович

Водій автотранспортних засобів управління, завідувач господарства

5-34-93

89

Мельник Віктор Григорович

Сторож-двірник

5-34-93