Управління і відділи

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15 кім.6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: 04563 5-40-03

Електронна адреса: [email protected]

Адреса сайту: economy.bc-rada.gov.ua

Графік роботи: пн.-чт: 9-00 – 18-00

                          пт: 9-00 – 16-45

                          обідня перерва: 13-00 – 14-00


Загальні положення

Є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням Білоцерківської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міського голови та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, державної регуляторної служби України, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчому комітету, а також Положенням про управління економіки Білоцерківської міської ради.


Основні завдання та функції

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- Аналізує  стан  і  тенденції  економічного  і  соціального розвитку  міста, бере участь у визначенні   його пріоритетів,  у  проведенні  структурних змін, а також формуванні напрямів  інвестиційної  політики та готує пропозиції з цих питань.

- Виконує  роботи  з  прогнозування  та  підготовки  програм економічного і соціального розвитку міста.

- Розробляє прогнози  економічного  і  соціального  розвитку міста на середньостроковий період та програми  економічного  і  соціального розвитку міста  на короткостроковий період.

- Бере участь  у  розробленні проектів прогнозів економічного  і  соціального  розвитку області на середньо - та  короткостроковий період.

- Забезпечує стратегічне    планування,  програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

-  Бере участь у розробці проектів державних цільових, регіональних та міжрегіональних програм;

-  Бере  участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, проводить   моніторинг її реалізації  та  соціально-економічних результатів, сприяє розвитку  на території міста конкуренції, підвищенню ефективності функціонування   об'єктів   ринкової інфраструктури.

-  Бере  участь  у  підготовці пропозицій з питань ефективного використання економічних, трудових, фінансових, кредитних ресурсів міста.

-  Сприяє  створенню  інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та  розвитку  підприємництва  на території міста,  надає  консультаційну,   інформаційну   та   іншу  допомогу    суб'єктам підприємницької   діяльності,   розробляє   разом  з  громадськими організаціями   підприємців   міські цільові    програми  підтримки підприємництва, зайнятості населення, сприяє їх виконанню.

- Бере  участь  разом  з  іншими  структурними підрозділами міської ради у  реалізації  державної зовнішньоекономічної  політики.

- Проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні.

- Забезпечує  в  межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

- Бере участь разом з іншими структурними  підрозділами  в організації  участі  підприємств  та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах.

- Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо  економічного потенціалу та інвестиційних можливостей міста.

- Надає суб'єктам підприємницької діяльності, що розташовані  на  території  міста, інформацію   про пропозиції  іноземних підприємств  щодо співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств міста за  межами України.

- Бере участь  у  підготовці  проектів  угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп з  питань  зовнішньоекономічної  діяльності.

- Бере участь у  формуванні  складу  офіційних  делегацій міської ради, що  беруть  участь  у  переговорах, конференціях,  консультаціях,  сесіях,  візитах,   інших   заходах двостороннього  та багатостороннього міжнародного співробітництва.

- Бере участь у роботі  щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на розвиток економічного  потенціалу міста.

- Вживає заходів до розширення міжрегіональних  економічних зв'язків, готує проекти відповідних угод.

-  Проводить   аналіз   фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності.

-  Сприяє  розвитку  науки  і  техніки,  впровадженню  нових технологій,  підвищенню  інноваційного  рівня  виробництва  і  якості продукції, створенню   територіальних      центрів трансферу технологій, технопарків.

-  Здійснює організаційно-методичне  керівництво, координує та   забезпечує  діяльність  структурних  підрозділів міської ради   з   питань розроблення  прогнозів економічного і соціального розвитку міста на  середньостроковий  період  та  програм  економічного  і соціального  розвитку  міста на короткостроковий період, забезпечує   взаємодію   з  ними  під  час  розроблення  місцевих цільових, регіональних і галузевих програм, а також під час  розв'язання  інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил міста.

- Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні.

-  Забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань  колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

-  Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на управління завдань.


Структурні підрозділи управління економіки міської ради:

1. Відділ аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста

Адреса: вул. Ярослава Мудрого,15 кім. 6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: 04563 5-96-05

Електронна пошта: [email protected]

Є структурним  підрозділом управлінням економіки Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням  Білоцерківської міської ради і є її структурним підрозділом,  в своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, є підзвітним та підконтрольним міській раді.

Основні завдання та функції відділу:

- Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів та  готує міській раді, виконавчому комітету міської ради, облдержадміністрації, обласній раді пропозиції, спрямовані на сталий розвиток міста.

-  Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку :

§  розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період міста;

§  розробляє пропозиції до проекту програми економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період, забезпечує виконання завдань,  визначених цією Програмою по місту;

§  забезпечує стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного  і соціального  розвитку міста;

§  розробляє прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, які є основою для складання проектів міського бюджету.

- Взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, міської ради та облдержадміністрації, вирішує питання пов'язані із забезпеченням збалансованого розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання, здійснює розробку та реалізацію цільових комплексних програм, спрямованих на поліпшення соціальної інфраструктури.

-  Спpияє pозвитку на вiдповiднiй теpитоpiї конкуpенцiї, pинкової iнфpастpуктуpи та впpовадженню оpганiзацiйно-економiчного механiзму pинкових пеpетвоpень.

- Пpоводить комплексний аналiз pозвитку економiки мiста, визначае пpiоpитети соцiально-економiчного pозвитку та готує пpопозицii, спpямованi на забезпечення збалансованого pозвитку галузей народного господарства.

- Бере  участь  у  підготовці  пропозицій з питань ефективного використання економічних, трудових, фінансових, кредитних ресурсів міста.

-  Проводить   аналіз   фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності міста.

-  Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує  та забезпечує діяльність  структурних підрозділів міської ради з питань pозpоблення прогнозів економічного та соціального розвитку міста на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, цільових, регіональних програм, а також пiд час pозв'язання iнших пpоблем комплексного pозвитку пpодуктивних сил мiста.

-  Готує проекти рішень і розпоряджень з питань, що стосуються економічного і соціального розвитку міста, фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності міста.

-  Виконує доручення начальника управління економіки.

-  Подає на pозгляд  виконавчому комітету, міській раді пpопозицiї пpо вдосконалення pоботи вiддiлу.

-  Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.


2. Відділ з питань розвитку підприємництва та інвестицій

Адреса: вул. Ярослава Мудрого,15 кім. 6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: 04563 9-08-21

Електронна пошта: [email protected]

Основні завдання відділу:

- Здійснює пошук іноземних та внутрішніх інвесторів з метою підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

-  Проводить моніторинг процесу залучення іноземних інвестицій в економіку міста, забезпечує оперативне реагування на пропозиції та скарги інвесторів, вживає заходів щодо періодичного розгляду питань, пов’язаних з іноземним інвестуванням на сесіях міської ради, засіданнях виконавчого комітету.

-  Поширює серед потенційних інвесторів інформацію про інвестиційну привабливість міста, перспективні інвестиційні проекти та пропозиції, сприяє роботі по супроводженню інвестиційних проектів та захисту прав інвесторів.

- Сприяє роботі з організації проведення виставково-презентаційних заходів, розповсюдженню інформаційно-рекламних матеріалів, налагодження прямих зв’язків з потенційними інвесторами.

- Представляє у межах наданих йому повноважень інтереси міста у відносинах з відповідними органами суб’єктів підприємницької діяльності, міжнародними організаціями, а також з адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав.

-  Розробляє пропозиції з питань підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту.

- Бере участь у розробці та погодженні з міським головою програм перебування в місті делегацій, груп та окремих представників іноземних держав, протокольних заходів підчас проведення їх зустрічей з посадовими особами виконавчого комітету та готовить інформацію відповідальним органам по результатам зустрічей.

-  Аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності в місті та вносить пропозиції щодо її подальшого розвитку, надає суб’єктам міжнародної діяльності необхідні консультації, забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.

- В межах наданих йому повноважень координує діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету в розробці та реалізації заходів щодо розвитку підприємництва в місті.

- Організовує виконання Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Державної регуляторної служби України, обласної державної адміністрації, міського голови у сфері підприємництва, готує пропозиції щодо вдосконалення роботи по підтримці малого бізнесу.

-  Сприяє роботі координаційної ради, спілок, асоціацій, громадських об’єднань та інших об’єднань підприємців.

-  Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються розробленням і впровадженням інноваційних проектів, зовнішньоекономічною діяльністю, організацією малого і середнього підприємництва.

-  Аналізує стан розвитку підприємництва в місті та ефективність заходів щодо його підтримки, розробляє прогноз розвитку підприємництва і пропозиції з пріоритетних напрямів і форм його підтримки.

- Організовує розроблення і реалізацію програми розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності, контролює її виконання, сприяє участі суб’єктів підприємництва в реалізації обласних програм.

- Готує проекти рішень і розпоряджень з питань, що стосуються розвитку і підтримки підприємництва та інвестиційної діяльності, регуляторної політики.

- Виконує доручення начальника управління економіки.

- Організовує виконання заходів щодо створення відповідної інформаційної інфраструктури з метою одержання та обміну економічної, правової, статистичної та іншої інформації для суб’єктів підприємництва.

-  Надає необхідну консультативну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності.

-  Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.


3. Відділ з питань охорони праці

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 38/12, м. Біла Церква Київської області

Телефон:04563 9-02-43

Електронна пошта: [email protected]

Відділ в межах своїх повноважень організовує реалізацію державної політики з питань життя і здоров’я  людей на виробництві, здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю  юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю, а також зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

Основні завдання та функції відділу:

- Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

- Здійснює на території міста державний контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

-  Здійснює моніторинг з питань оплати праці, моніторинг з питань трудових ресурсів та ринку праці.

- Бере участь у розробленні та виконанні міської Програми зайнятості населення, Програми організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, Програми соціально-економічного та культурного розвитку, Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та окремих цільових програм.

- Організовує роботу робочої групи із забезпечення реалізації урядових  рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення і комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат виконавчого комітету міської ради

- Здійснює  реєстрацію, облік, зберігання  колективних договорів, змін і доповнень до них.


Штатний розпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Електронна адреса

Контактний номер телефону

Земецька Юлія Юріївна

Начальник управління

[email protected]

04563 5-40-03

Відділ аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста

Орел Юлія Миколаївна

Начальник відділу – заступник начальника управління

[email protected]

04563 5-96-05

 

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 5-96-05

Жукова Ірина Юріївна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 5-96-05

Біушкіна Світлана Ілларіонівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 5-96-05

Відділ з питань розвитку підприємництва та інвестицій

Шаповал Олена Миколаївна

Начальник відділу

[email protected]​​​​​​​

04563 9-08-21

Романчук Вікторія Михайлівна

Головний спеціаліст

[email protected]​​​​​​​

 

Коваленко Людмила Вікторівна

Головний спеціаліст

[email protected]​​​​​​​

 

Відділ з питань охорони праці

Блага Ірина Сергіївна

Начальник відділу

[email protected]

04563 9-02-43

Грищенко Алла Миколаївна

Завідуючий сектором праці та трудових відносин

[email protected]

04563 9-02-43