Управління і відділи

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15 кім.6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: 04563 5-40-03

Електронна адреса: [email protected]

Адреса сайту: economy.bc-rada.gov.ua

Графік роботи: пн.-чт: 9-00 – 18-00

                          пт: 9-00 – 16-45

                          обідня перерва: 13-00 – 14-00


Загальні положення

Є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням Білоцерківської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міського голови та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, державної регуляторної служби України, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчому комітету, а також Положенням про управління економіки Білоцерківської міської ради.


Основні завдання та функції

 

Відповідно до покладених на нього завдань управління реалізує наступні функції: 

 • Організовує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерств України та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів та  готує міській раді, виконавчому комітету міської ради, облдержадміністрації, обласній раді пропозиції, спрямовані на сталий розвиток міста.
 • Забезпечує моніторинг реалізації Стратегії розвитку міста Біла Церква та  здійснює координацію виконання Стратегії розвитку міста та підготовку звітів про її виконання.
 • Виконує роботи з підготовки програм соціально-економічного розвитку міста.
 • Забезпечує контроль за виконанням показників програми соціально-економічного розвитку міста.
 • Пpоводить комплексний аналiз pозвитку економiки мiста, визначає пpiоpитети соцiально-економiчного pозвитку та готує пpопозицii, спpямованi на забезпечення збалансованого pозвитку економіки міста.
 • Здійснює розгляд проектів планів підприємств та організацій, що належать до комунальної власності міста, вносить до них зауваження і пропозиції, контролює їх виконання.
 • Звітує та інформує населення про економічний розвиток міста у різних галузях економіки, розповсюджує публічну інформацію.
 • Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.
 • Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері надання державної допомоги суб’єктам господарювання.
 • Здійснює планування закупівель товарів, робіт та послуг для потреб виконавчого комітету міської ради шляхом затвердження річного плану, додатків до нього.
 • Проводить процедури закупівель товарів, робіт та послуг, забезпечує оприлюднення інформації про закупівлі, оприлюднює звіти про укладені договори в електронній системі публічних закупівель «ProZorro» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
 • Забезпечує моніторинг електронного кабінету управління на інтернет-ресурсі DOZORRO з метою вивчення проблемних моментів у закупівельних процесах розпорядників бюджетних коштів.
 • Проводить оцінку ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;  ефективності планування бюджетних програм та результатів їх виконання; якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів та інформації; стану управління комунальним майном та іншими об’єктами комунальної  власності  територіальної громади міста;  правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності.
 • Проводить планові та позапланові контрольні заходи за дорученням або розпорядженням міського голови, рішенням Білоцерківської міської ради або рішенням виконавчого  комітету Білоцерківської міської ради, документує їх  результат.
 • Визначає ризикові сфери діяльності об’єктів внутрішнього аудиту.
 • Створює та забезпечує повноту і достовірність бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту та своєчасно її оновлює.
 • Вирішує питання пов'язані із активізацією інвестиційної діяльності підприємств та організацій міста, створенні сприятливого середовища для роботи місцевого бізнесу, розвитку міжнародних відносин, забезпеченням збалансованого розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання.
 • Спpияє pозвитку на вiдповiднiй теpитоpiї конкуpенцiї, pинкової iнфpастpуктуpи та впpовадженню оpганiзацiйно-економiчного механiзму pинкових пеpетвоpень.
 • Проводить   аналіз   фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності міста.
 • Здійснює повноваження з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
 • Проводить моніторинг стану розвитку підприємництва в місті та ефективності заходів щодо його підтримки, розробляє прогноз розвитку підприємництва і пропозиції з пріоритетних напрямів і форм його підтримки.
 • Організовує розроблення проекту Програми розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності в місті Біла Церква, контролює її виконання, сприяє участі суб’єктів підприємництва міста в реалізації обласних і державних програм.
 • Створює сприятливі умови для розвитку інфраструктури підтримки  підприємництва в місті.
 • Сприяє роботі координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, спілок, асоціацій, громадських об’єднань та інших об’єднань підприємців.
 • Проводить моніторинг процесу залучення іноземних інвестицій в економіку міста, вивчає проблеми у сфері залучення іноземних інвестицій в економіку, активізації зовнішньоекономічній діяльності підприємств міста.
 • Координує діяльність, пов’язану з розробленням та реалізацією заходів щодо сприяння залученню інвестицій, активізації зовнішньоекономічної діяльності та розвитку експортного потенціалу підприємств міста.
 • Бере участь у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами у забезпеченні системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.
 • Готує пропозиції щодо впровадження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.
 • Поширює серед потенційних інвесторів інформацію про інвестиційну привабливість міста, перспективні інвестиційні проекти та пропозиції, сприяє роботі по супроводженню інвестиційних проектів та захисту прав інвесторів.
 • Сприяє роботі з організації проведення виставково-презентаційних заходів, розповсюдженню інформаційно-рекламних матеріалів, налагодження прямих зв’язків з потенційними інвесторами.
 • Бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, реалізації державних програм з європейської та євроатлантичної інтеграції.
 • Представляє у межах наданих повноважень інтереси міста у відносинах з відповідними органами суб’єктів підприємницької діяльності, міжнародними організаціями, а також з адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав.
 • Бере участь у розробці та погодженні з міським головою програм перебування в місті делегацій, груп та окремих представників іноземних держав, протокольних заходів під час проведення їх зустрічей з посадовими особами виконавчого комітету та готує інформацію відповідальним органам по результатам зустрічей.
 • Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.
 • Аналізує результати  зовнішньоекономічної діяльності в місті та вносить пропозиції щодо її подальшої активізації, підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту,
 • Надає суб’єктам міжнародної діяльності необхідні консультації, забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.
 • Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються розробленням і впровадженням інноваційних проектів, зовнішньоекономічною діяльністю, організацією малого і середнього підприємництва.
 • Аналізує стан та тенденції розвитку промислового комплексу міста.
 • Організовує та координує в межах своєї компетенції діяльність промислового сектору міста.
 • Координує і спрямовує роботу по контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.
 • Здійснює моніторинг з питань оплати праці, моніторинг з питань трудових ресурсів. Проводить перевірки з питань праці в межах чинного законодавства.
 • Бере участь у розробленні та виконанні міської програми зайнятості населення, програми організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, Програми соціально-економічного та культурного розвитку, Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та окремих цільових програм.
 • Проводить аналіз стану справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.
 • Сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги.
 • Забезпечує  в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
 • Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них.
 • Бере участь в роботі комісії із спеціального розслідування нещасних випадків, згідно положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
 • Організовує роботу робочої групи із забезпечення реалізації урядових  рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення і комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат виконавчого комітету міської ради.
 • Організовує проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні на підприємствах, установах, організаціях.
 • Погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року №180.
 • Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення передбачені положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень управління. 
 • Здійснює інші повноваження, покладені на управління, відповідно до чинного законодавства України.
 • Готує пропозиції щодо впровадження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.
 • Розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань,  що стосуються економічного і соціального розвитку міста, фінансово-господарської   діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності міста, розвитку і підтримки підприємництва та інвестиційної діяльності, регуляторної політики, проведення інспекційних відвідувань чи невиїзних інспектувань за результатами проведеного аналізу інформації щодо порушень норм трудового законодавства.
 • Проводить адміністрування Єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста в частині реєстрації користувачів системи, надання їм прав доступу, ведення довідників системи, здійснення контролю за достовірністю даних, введених розпорядниками бюджетних коштів різних рівнів, а також архівування та зберігання архівних копій даних інформаційної системи.

 

 

 

 Структурні підрозділи управління економіки міської ради:

1. Віддiл економічного розвитку управління економіки Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого,15 кім. 6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: 04563 5-10-24; 5-31-41

Електронна пошта: [email protected]

Є структурним  підрозділом управлінням економіки Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням  Білоцерківської міської ради і є її структурним підрозділом,  в своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, є підзвітним та підконтрольним міській раді.

Основні завдання та функції відділу.

Розробка прогнозів  економічного  і  соціального  розвитку міста на середньостроковий період та програми  економічного  і  соціального розвитку міста  на короткостроковий період.
Реалізація в місті державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції.
Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері надання державної допомоги суб’єктам господарювання.
Забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок публічних коштів.

 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності міста
 •  

 •  

 2. Відділ внутрішнього контролю та аудиту управління економіки Білоцерківської  міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого,15 кім. 6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: 04563 5-96-05

Електронна пошта: [email protected]

Основні завдання відділу:

- Основним завданням відділу є надання міському голові об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій щодо:

функціонування системи внутрішнього контролю у об’єктів контролю;

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.

- Відділ спрямовує контрольні  заходи  на виконання таких завдань:

дотримання принципів економічності, доцільності та ефективності при використанні комунальних ресурсів об’єктами контролю, при плануванні і виконанні бюджетних програм, відповідальними за супроводження яких є розпорядники бюджетних коштів;

аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для об'єкта контролю та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;

подальший контроль та супроводження заходів за результатами внутрішнього  контролю та аудиту.

- Внутрішній аудит як особлива форма контролю здійснюється у вигляді оцінки діяльності об’єктів контролю для надання міському голові, Білоцерківській міській раді достовірної інформації про ефективне та цільове використання комунальних ресурсів територіальної громади міста Біла Церква.

- Відділ здійснює внутрішній контроль та аудит у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення діяльності підконтрольних суб’єктів (далі – контрольні заходи) відповідно до затвердженого плану та на  підставі розпоряджень чи доручень міського голови, рішень Білоцерківської міської ради чи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відповідно до затвердженого плану.

- Внутрішній контроль та аудит здійснюється відділом виключно з метою надання міському голові достовірної  інформації про використання комунальних ресурсів.

- Проведення  внутрішнього контролю та аудиту забезпечує реалізацію міською радою прав власника (засновника) суб’єктів господарювання комунальної власності  та не вважається  втручанням міської ради  чи її виконавчих органів в діяльність таких суб’єктів господарювання.

- Відділ не підміняє контрольних функцій будь-яких державних органів. Здійснення державними органами заходів державного нагляду (контролю) не виключає проведення внутрішнього аудиту та інших контрольних заходів відділу.

 3. Відділ з питань розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки Білоцерківської міської ради 

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 

Телефон:04563 5-25-21

Електронна пошта: c[email protected]

Основні завдання та функції відділу:

- Вивчення проблем у сферах: сприяння розвитку підприємництву, дерегуляції, залучення іноземних інвестицій, активізації зовнішньоекономічній діяльності підприємств міста, розвитку експортного потенціалу;  підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

- Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з розробленням та реалізацією заходів щодо розвитку і підтримки підприємництва, сприяння залученню інвестицій, розвитку експортного потенціалу.

- Участь у розробці цільових програм з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій.

- Створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в місті.

4. Відділ промисловості та трудових відносин управління економіки Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого,38/2

Телефон: 04563 5-96-05

Електронна пошта: [email protected]

Основні завдання та функції відділу:

 - Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 - Координує і спрямовує роботу по контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.
 - Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку промислового комплексу міста.
 - Забезпечує  в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

Штатний розпис

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Електронна адреса Контактний номер телефону
Земецька Юлія Юріївна Начальник управління [email protected] 04563 5-40-03
Відділ економічного розвитку міста управління економіки міської ради
Орел Юлія Миколаївна Начальник відділу – заступник начальника управління [email protected] 04563 5-10-24

Головний спеціаліст [email protected] 04563 5-10-24
 Коваленко Людмила Вікторівна Головний спеціаліст [email protected] 04563 5-10-24
  Головний спеціаліст [email protected] 04563 5-10-24
  Головний спеціаліст [email protected] 04563 5-10-24
Відділ з питань розвитку підприємництва та інвестицій управління економіки міської ради
Шаповал Олена Миколаївна Начальник відділу [email protected]​​​​​​​ 04563 9-08-21
Романчук Вікторія Михайлівна Головний спеціаліст [email protected]​​​​​​​  04563 9-08-21
Развадовська Ганна Вікторівна Головний спеціаліст [email protected]​​​​​​​ 04563 9-08-21
Відділ промисловості та трудових відносин управління економіки міської ради,
які очолюють начальники відділів
  Начальник відділу [email protected] 04563 9-02-43
Грищенко Алла Миколаївна Завідуючий сектора охорони праці та трудових відносин [email protected] 04563 9-02-43
Відділ внутрішнього контролю та аудиту управління економіки міської ради
Біушкіна Світлана Ілларіонівна Начальник відділу [email protected] 04563 5-40-03
Карпухно Анна Петрівна Головний спеціаліст [email protected] 04563 5-40-03