Управління економічного розвитку

Телефон: 04563 9-08-21

Електронна адреса: [email protected]

Адреса сайту: economy.bc-rada.gov.ua

 


Графік роботи управління:

 

- понеділок-четвер - з 8.00 до 17.00;

- п’ятниця - з 8.00 до 15.45;

- обідня перерва - з 13.00 до 13.45

 


Загальні положення

 

Є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням Білоцерківської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міського голови та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

В своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, державної регуляторної служби України, розпорядженнями Голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчому комітету, а також Положенням про управління економіки Білоцерківської міської ради.

 


Основні завдання та функції

 

Відповідно до покладених на нього завдань управління реалізує наступні функції: 

- Організовує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерств України та здійснює контроль за їх реалізацією.

- Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів та  готує міській раді, виконавчому комітету міської ради, облдержадміністрації, обласній раді пропозиції, спрямовані на сталий розвиток міста.

- Забезпечує моніторинг реалізації Стратегії розвитку міста Біла Церква та  здійснює координацію виконання Стратегії розвитку міста та підготовку звітів про її виконання.

- Виконує роботи з підготовки програм соціально-економічного розвитку міста.

- Забезпечує контроль за виконанням показників програми соціально-економічного розвитку міста.

- Пpоводить комплексний аналiз pозвитку економiки мiста, визначає пpiоpитети соцiально-економiчного pозвитку та готує пpопозицii, спpямованi на забезпечення збалансованого pозвитку економіки міста.

- Здійснює розгляд проектів планів підприємств та організацій, що належать до комунальної власності міста, вносить до них зауваження і пропозиції, контролює їх виконання.

- Звітує та інформує населення про економічний розвиток міста у різних галузях економіки, розповсюджує публічну інформацію.

- Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

- Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері надання державної допомоги суб’єктам господарювання.

- Здійснює планування закупівель товарів, робіт та послуг для потреб виконавчого комітету міської ради шляхом затвердження річного плану, додатків до нього.

- Проводить оцінку ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;  ефективності планування бюджетних програм та результатів їх виконання; якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства; стану збереження активів та інформації; стану управління комунальним майном та іншими об’єктами комунальної  власності  територіальної громади міста;  правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності.

- Проводить планові та позапланові контрольні заходи за дорученням або розпорядженням міського голови, рішенням Білоцерківської міської ради або рішенням виконавчого  комітету Білоцерківської міської ради, документує їх  результат.

- Визначає ризикові сфери діяльності об’єктів внутрішнього аудиту.

- Створює та забезпечує повноту і достовірність бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту та своєчасно її оновлює.

- Вирішує питання пов'язані із активізацією інвестиційної діяльності підприємств та організацій міста, створенні сприятливого середовища для роботи місцевого бізнесу, розвитку міжнародних відносин, забезпеченням збалансованого розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання.

- Спpияє pозвитку на вiдповiднiй теpитоpiї конкуpенцiї, pинкової iнфpастpуктуpи та впpовадженню оpганiзацiйно-економiчного механiзму pинкових пеpетвоpень.

- Проводить   аналіз   фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності міста.

- Здійснює повноваження з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

- Проводить моніторинг стану розвитку підприємництва в місті та ефективності заходів щодо його підтримки, розробляє прогноз розвитку підприємництва і пропозиції з пріоритетних напрямів і форм його підтримки.

- Організовує розроблення проекту Програми розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності в місті Біла Церква, контролює її виконання, сприяє участі суб’єктів підприємництва міста в реалізації обласних і державних програм.

- Створює сприятливі умови для розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в місті.

- Сприяє роботі координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, спілок, асоціацій, громадських об’єднань та інших об’єднань підприємців.

- Проводить моніторинг процесу залучення іноземних інвестицій в економіку міста, вивчає проблеми у сфері залучення іноземних інвестицій в економіку, активізації зовнішньоекономічній діяльності підприємств міста.

- Координує діяльність, пов’язану з розробленням та реалізацією заходів щодо сприяння залученню інвестицій, активізації зовнішньоекономічної діяльності та розвитку експортного потенціалу підприємств міста.

- Бере участь у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами у забезпеченні системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.

- Готує пропозиції щодо впровадження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

- Поширює серед потенційних інвесторів інформацію про інвестиційну привабливість міста, перспективні інвестиційні проекти та пропозиції, сприяє роботі по супроводженню інвестиційних проектів та захисту прав інвесторів.

- Сприяє роботі з організації проведення виставково-презентаційних заходів, розповсюдженню інформаційно-рекламних матеріалів, налагодження прямих зв’язків з потенційними інвесторами.

- Бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, реалізації державних програм з європейської та євроатлантичної інтеграції.

- Представляє у межах наданих повноважень інтереси міста у відносинах з відповідними органами суб’єктів підприємницької діяльності, міжнародними організаціями, а також з адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав.

- Бере участь у розробці та погодженні з міським головою програм перебування в місті делегацій, груп та окремих представників іноземних держав, протокольних заходів під час проведення їх зустрічей з посадовими особами виконавчого комітету та готує інформацію відповідальним органам по результатам зустрічей.

- Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

- Аналізує результати  зовнішньоекономічної діяльності в місті та вносить пропозиції щодо її подальшої активізації, підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту,

- Надає суб’єктам міжнародної діяльності необхідні консультації, забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.

- Надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються розробленням і впровадженням інноваційних проектів, зовнішньоекономічною діяльністю, організацією малого і середнього підприємництва.

- Аналізує стан та тенденції розвитку промислового комплексу міста.

- Організовує та координує в межах своєї компетенції діяльність промислового сектору міста.

- Координує і спрямовує роботу по контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

- Здійснює моніторинг з питань оплати праці, моніторинг з питань трудових ресурсів. Проводить перевірки з питань праці в межах чинного законодавства.

- Бере участь у розробленні та виконанні міської програми зайнятості населення, програми організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, Програми соціально-економічного та культурного розвитку, Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища та окремих цільових програм.

- Проводить аналіз стану справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.

- Сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги.

- Забезпечує  в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

- Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них.

- Бере участь в роботі комісії із спеціального розслідування нещасних випадків, згідно положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

- Організовує роботу робочої групи із забезпечення реалізації урядових  рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення і комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат виконавчого комітету міської ради.

- Організовує проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні на підприємствах, установах, організаціях.

- Погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 року №180.

- Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення передбачені положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень управління. 

- Здійснює інші повноваження, покладені на управління, відповідно до чинного законодавства України.

- Готує пропозиції щодо впровадження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки.

- Розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань,  що стосуються економічного і соціального розвитку міста, фінансово-господарської   діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності міста, розвитку і підтримки підприємництва та інвестиційної діяльності, регуляторної політики, проведення інспекційних відвідувань чи невиїзних інспектувань за результатами проведеного аналізу інформації щодо порушень норм трудового законодавства.

- Проводить адміністрування Єдиної інформаційної системи управління бюджетом міста в частині реєстрації користувачів системи, надання їм прав доступу, ведення довідників системи, здійснення контролю за достовірністю даних, введених розпорядниками бюджетних коштів різних рівнів, а також архівування та зберігання архівних копій даних інформаційної системи.


Структурні підрозділи управління економіки міської ради:

1. Віддiл економічного розвитку управління економіки Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого,15 кім. 6, м. Біла Церква Київської області

Телефон: 04563 9-08-21

Електронна пошта: [email protected]

Є структурним  підрозділом управлінням економіки Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням  Білоцерківської міської ради і є її структурним підрозділом,  в своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, є підзвітним та підконтрольним міській раді.

Основні завдання та функції відділу:

- Розробка прогнозів  економічного і соціального  розвитку міста на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період.

- Реалізація в місті державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції.

- Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері надання державної допомоги суб’єктам господарювання.

- Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності міста

 2. Відділ внутрішнього контролю та аудиту управління економіки Білоцерківської  міської ради

Адреса: вул. Якрослава Мудрого 38\12, каб. 17 м. Біла Церква Київської області

Електронна пошта: [email protected]

Основні завдання відділу:

- Основним завданням відділу є надання міському голові об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій щодо:

- функціонування системи внутрішнього контролю у об’єктів контролю;

- запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.

- Відділ спрямовує контрольні  заходи  на виконання таких завдань:

- дотримання принципів економічності, доцільності та ефективності при використанні комунальних ресурсів об’єктами контролю, при плануванні і виконанні бюджетних програм, відповідальними за супроводження яких є розпорядники бюджетних коштів;

- аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для об'єкта контролю та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;

- подальший контроль та супроводження заходів за результатами внутрішнього  контролю та аудиту.

- Внутрішній аудит як особлива форма контролю здійснюється у вигляді оцінки діяльності об’єктів контролю для надання міському голові, Білоцерківській міській раді достовірної інформації про ефективне та цільове використання комунальних ресурсів територіальної громади міста Біла Церква.

- Відділ здійснює внутрішній контроль та аудит у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення діяльності підконтрольних суб’єктів (далі – контрольні заходи) відповідно до затвердженого плану та на  підставі розпоряджень чи доручень міського голови, рішень Білоцерківської міської ради чи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відповідно до затвердженого плану.

- Внутрішній контроль та аудит здійснюється відділом виключно з метою надання міському голові достовірної  інформації про використання комунальних ресурсів.

- Проведення  внутрішнього контролю та аудиту забезпечує реалізацію міською радою прав власника (засновника) суб’єктів господарювання комунальної власності  та не вважається  втручанням міської ради  чи її виконавчих органів в діяльність таких суб’єктів господарювання.

- Відділ не підміняє контрольних функцій будь-яких державних органів. Здійснення державними органами заходів державного нагляду (контролю) не виключає проведення внутрішнього аудиту та інших контрольних заходів відділу.

 3. Відділ розвитку підприємництва і інвестицій управління економіки Білоцерківської міської ради 

Адреса: вул. Ярослава Мудрого, 15. каб 6.

Телефон:04563 9-08-21

Електронна пошта: c[email protected]

Основні завдання та функції відділу:

- Вивчення проблем у сферах: сприяння розвитку підприємництву, дерегуляції, залучення іноземних інвестицій, активізації зовнішньоекономічній діяльності підприємств міста, розвитку експортного потенціалу;  підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

- Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з розробленням та реалізацією заходів щодо розвитку і підтримки підприємництва, сприяння залученню інвестицій, розвитку експортного потенціалу.

- Участь у розробці цільових програм з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій.

- Створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в місті.

4. Відділ промисловості та трудових відносин управління економіки Білоцерківської міської ради

Адреса: вул. Ярослава Мудрого,38/12 каб 21

Електронна пошта: [email protected]

Основні завдання та функції відділу:

- Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

- Координує і спрямовує роботу по контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

- Бере участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку промислового комплексу міста.

- Забезпечує  в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).


Штатний розпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Електронна адреса

Контактний номер телефону

Орел Юлія Миколаївна

Начальник управління

[email protected]

04563 9-08-21

Відділ економічного розвитку міста управління економіки міської ради

Карпухно Анна Петрівна

Начальник відділу – заступник начальника управління

[email protected]

04563 9-08-21

Перев'язко Людмила Юріївна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Клименчук Катерина Олександрівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Колотницький Юрій Юрійович

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Гринчук Карім Віталійович

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Відділ розвитку підприємництва і інвестицій управління економіки міської ради

Шаповал Олена Миколаївна

Начальник відділу

[email protected]

04563 9-08-21

Романчук Вікторія Михайлівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21


Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Сердюкова Ольга Василівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Развадовська Ганна Вікторівна

Завідуючий сектору

[email protected]

04563 9-08-21

Кузьменчук Олена Іванівна

Головний спеціаліст

[email protected]

04563 9-08-21

Відділ промисловості та трудових відносин управління економіки міської ради

Блага Ірина Сергіївна

Начальник відділу

[email protected]

 

Грищенко Алла Миколаївна

Завідуючий сектором праці та трудових відносин

[email protected]

 

Відділ внутрішнього контролю та аудиту управління економіки міської ради

Доленко Юлія Сергіївна

Начальник відділу

[email protected]

 

 Черкас Ольга Петрівна

Головний спеціаліст [email protected]  

Аввакумова Світлана Володимирівна

головний спеціаліст  [email protected]