Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради

Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради
вул. Ярослава Мудрого, 38/12, 2-й поверх,
[email protected]
(04563) 5-13-75, 5-15-30

Графік роботи та прийому суб’єктів звернень
у Центрі надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді

 

Дні тижня Часи прийому суб’єктів звернень

Часи роботи

Перерва на обід

Понеділок 09.00-17.00

08.30-17.00

Без перерви

Вівторок 

09.00-17.00

08.30-17.00

Без перерви

Середа 

09.00-20.00

08.30-20.00

Без перерви

Четвер 

09.00-17.00

08.30-17.00

Без перерви

П’ятниця 

09.00-16.00

08.30-16.00

Без перерви

Субота

09.00-13.00

08.30-13.00

Без перерви

Неділя

Вихідний 

Вихідний 

Вихідний 

Примітки: 1. Напередодні святкових та неробочих днів час прийому суб’єктів звернень та час роботи скорочується на 1 год.

 Графік роботи та прийому суб’єктів звернень
у  територіальному підрозділі Центру надання адміністративних послуг,  віддалених робочих місцях адміністраторів центру та відділі державної реєстрації управління адміністративних послуг міської ради     

Дні тижня

Часи прийому суб’єктів звернень

Часи роботи

Перерва на обід

Понеділок

08.00-16.00

08.00-17.00

13.00-13.45

Вівторок

08.00-16.00

08.00-17.00

13.00-13.45

Середа

08.00-16.00

08.00-17.00

13.00-13.45

Четвер

08.00-16.00

08.00-17.00

13.00-13.45

П’ятниця

08.00-15.00

08.00-15.45

13.00-13.45

Субота

Вихідний

Вихідний

Вихідний

Неділя

Вихідний

Вихідний

Вихідний

Примітки: 1. Напередодні святкових та неробочих днів час прийому суб’єктів звернень та час роботи скорочується на 1 год.

 ЗАГАЛЬHI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради (далі - Управління), є  самостійним структурним пiдроздiлом мiської ради i утворюється її рішенням з метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді.

1.2. Управління підпорядковується міському голові  та є підзвітним і підконтрольним міській раді.

1.3. У своїй дiяльностi Управління кеpується Конституцiєю Укpаїни, Закономи України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги»та іншими законами Укpаїни,  актами  Президента  України,  Кабiнету  Мiнiстpiв Укpаїни, рiшеннями мiської pади  та виконавчого комiтету, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради 27.02.2018 р. №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради 29.03.2018 р. №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України 26.04.2018р. №6), Порядком роботи еклектронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради 12.09.2018 р. №314, pозпоpядженнями мiського голови, Положенням про Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Положення про Управління встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію Управління, порядок взаємодії адміністраторів із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг. Положення про Управління затверджується мiською радою.

1.5. Управління утримується за рахунок міського бюджету, чисельність та фонд оплати праці затверджується рішенням міської ради.

1.6. Реорганізація та ліквідація Управління проводиться за рішенням міської ради.

1.7. ДiловодствоУправління ведеться згiдно з номенклатуpою спpавУправіння.

1.8. Управління має свій бланк.

1.9. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях визначених законами України «Про адміністративні послуги» та іншими діючими актами законодавства.


МІСІЯ УПРАВЛІННЯ

Місією Управління є:

2.1. Реалізація прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

2.2. Забезпечення прозорості процедури надання адміністративних послуг.

2.3. Запобігання проявам корупції та додержання рівності прав суб'єктів звернення під час надання адміністративних послуг.

2.4. Установлення єдиних вимог до порядку надання адміністративних послуг.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

3.1. Керівництво та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді;

3.2. Здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг;

3.3. Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

3.4. Виконання делегованих державою повноважень з організаційного забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через Центр надання адміністративних послуг.

3.5. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

3.6. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3.7. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді.

3.8. Відповідно до ст. ст. 32, 41 Статуту територіальної громади міста Біла Церква начальник управління щороку сприяє у роботі щодо звіту міського голови перед міською радою та територіальною громадою міста Біла Церква.


ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

Відповідно до покладених завдань Управління:

4.1. Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

4.2. Здійснює прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, проводить їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг  не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.

4.3. Здійснює видачу або забезпечує направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), або повідомлення, щодо можливості та способу отримання результатів надання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4.4. Здійснює надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

4.5. Забезпечує взаємодію між суб’єктами надання адміністративних послуг, суб’єктами звернення, адміністраторами та іншими працівниками Управління.

4.6. Веде документообіг та забезпечує облік звернень суб'єктів звернення до працівників Управління та до суб’єктів надання адміністративних послуг, що беруть участь у роботі Центру надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді.

4.7. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

4.8. Здійснює інформування міського голови, а також спеціально уповноважені органи з питань надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративних послуг, вимагає від керівників суб’єктів надання адміністративних послуг вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

4.9. Готує пропозиції щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг.

4.10. Веде в мережі Інтернет веб-сторінку на офіційному сайті міської ради та її виконавчих органів, що містить вичерпну інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

4.11. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством України.

4.12. Органiзовує пiдготовку проектiв рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень  мiського  голови з питань, що належать до компетенцiї Управління.

4.13. Розглядає  за дорученням мiського голови, його  заступників, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комiтету звернення громадян, установ i органiзацiй, що належать до компетенції Управління.

4.14. Погоджує (візує) проекти договорів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчих органів у відповідності до Порядку організації договірної роботи (затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 24 квітня 2018 р. №180).

4.15. Сприяє у консультації з громадськістю, які проводяться у формі публічного громадського обговорення передбачені Положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень Управління.

4.16. Бере участь у навчаннях, семiнарах, конференціях та інших заходах з питань компетенції Управління, що органiзовуються органами державної влади, громадськими організаціями, мiжнародними фондами та iншими органiзацiями.

4.17. Здійснює відповідно до законодавства України інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.