Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

Адреса управління: вул. Ярослава Мудрого, буд.2 м. Біла Церква, Київська обл., 09100.

Контактний номер телефону: (04563) 5-34-93

Єдина приймальна громадян:

Адреса: м.Біла Церква, пров. Ковальський, 14

Телефон: 39-05-13, 5-85-34, 5-45-94, 5-33-25

Електронна адреса управління: [email protected]

Адреса сайту управління: http://uszn.org.ua   

Графік роботи управління: понеділок-п’ятниця 08:30-17:00, обідня перерва 13:00-13:30Загальні положення управління:

1. Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (далі – управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради (далі – міська рада), що утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним міському голові, міській раді, виконавчому комітету міської ради.

2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланк з власним найменуванням, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, банків.

3. У своїй діяльності управління керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, наказами директора департаменту соціального захисту Київської обласної державної адміністрації, Кодексом етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Білоцерківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 27 лютого 2018 року №87, Статутом територіальної громади міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2018 року №2010-48-VII, зареєстрованого Міністерством юстиції України 26 квітня 2018 року №6, Порядком роботи електронного документообігу у виконавчих органах Білоцерківської міської ради з урахуванням Політики інформаційної безпеки системи електронного документообігу, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року № 314, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (далі – Положення).

4. Метою створення та діяльності управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення та виконання заходів із соціального захисту населення, передбачених міськими та обласними програмами.

5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.


Основні завдання управління:

– призначення та виплата державної допомоги сім’ям з дітьми;

– забезпечення реалізації права громадян на соціальний захист шляхом своєчасного та адресного надання соціальної підтримки, в тому числі всіх видів державних соціальних допомог та компенсацій;

– здійснення персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян;

– надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

– здійснення контролю за правильністю призначення та виплати пенсій та допомоги на поховання управлінням Пенсійного фонду України в м. Біла Церква, роз’яснення завдань пенсійної реформи;

– забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, зокрема щодо інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– розроблення міської комплексної програми «Турбота», програм соціального захисту ветеранів та інших соціально незахищених верств населення міста;

– участь, у межах своєї компетенції, у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

– сприяння здобуттю інвалідами освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

– сприяння органам місцевого самоврядування у вирішені питань соціально-економічного розвитку міста.


Функції управління:

1. Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення.

2. Виконує функції головного розпорядника коштів державного та міського бюджетів на здійснення заходів з виконання державних та міських програм соціального захисту населення.

3. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.

4. Забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

 5. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціальноекономічного розвитку міста.

6. Через уповноважених посадових осіб, приймає участь в роботі рад, комісій, робочих груп, створених при міській раді чи її виконавчому комітеті.

7. Розробляє в межах своєї компетенції проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету та проводить аналіз вказаних проектів в частині надання додаткових гарантій щодо соціального захисту населення.

8. Розробляє програму «Турбота», програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів, інших категорій населення тощо.

9. Подає уповноваженим органам пропозиції щодо формування проекту міського бюджету.

10. Аналізує стан реалізації програм соціального захисту населення, здійснення заходів соціальної підтримки соціально незахищених верств населення, надання громадянам встановлених законодавством пільг та подає пропозиції з цих питань.

11. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

12. Підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище.

13.В установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде персоніфікований облік громадян.

14.Формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги.

15. В установленому порядку формує базу даних Єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб України та веде облік внутрішньо переміщених осіб.

16.Організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

17.Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної та міської рад.

18.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

19.Забезпечує захист персональних даних.

20.Надає (приймає звернення, призначає і виплачує) допомоги, соціальні стипендії компенсації, передбачені чинним законодавством України.

21.Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, а також вартості санаторно-курортного лікування.

22.Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг, особам які мають право на пільги.

23.Забезпечує надання населенню житлових субсидій.

24.У відповідності до чинного законодавства веде облік та забезпечує громадян санаторно-курортним лікуванням.

25.У відповідності до чинного законодавства видає посвідчення особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертвам нацистських переслідувань, ветеранам праці та іншим категоріям громадян.

26.Приймає від мешканців м. Біла Церква документи на встановлення статусу особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи та формує подання виконавчого комітету міської ради для встановлення статусу особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.

27.Сприяє здобуттю особами з інвалідністю освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

28.Сприяє у разі потреби влаштуванню до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

29.Забезпечує осіб з інвалідністю в установленому порядку засобами пересування та реабілітації.

30.Бере участь у роботі, спрямованій на забезпечення доступу осіб з інвалідністю та осіб похилого віку до об’єктів соціальної інфраструктури міста.

31.Забезпечує наповнення Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

32.Здійснює прийом і оформлення документів для постановки осіб з інвалідністю на чергу для забезпечення автомобілями у встановленому законодавством порядку.

33.Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо призначення помічником над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.       34.Здійснює оформлення документів для направлення дітей з інвалідністю до реабілітаційних установ системи соціального захисту населення.

35.Координує роботу з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

36.Координує роботу з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

37.Проводить роботу щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян.

38.Здійснює контроль за правильністю призначення і виплати пенсій та допомоги на поховання померлих пенсіонерів Білоцерківським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Київської області.

39.Здійснює організаційне та методичне забезпечення діяльності підпорядкованих структурних підрозділів.

40.Роз’яснює громадянам положення нормативно правових актів з питань, що належать до компетенції управління.

41.Через засоби масової інформації інформує населення з питань, що належать до компетенції управління.

42.Виконує інші функції у відповідності до покладених завдань.

43.Сприяє у консультаціях з громадськістю, що проводиться у формі публічного громадського обговорення, передбачені Положенням про консультації з громадськістю в місті Біла Церква у питаннях віднесених до повноважень управління.


Штатний розпис

№з/п

ПІП

Посада

Робочий номер телефону

1

Велігорська Тетяна Олександрівна

Начальник управління

5-34-93

Відділ правової та кадрової роботи

2

Терещук Юлія Вікторівна

Заступник начальника управління - начальник відділу правової та кадрової роботи

39-14-02

3

Юрченко Людмила Олександрівна

Головний спеціаліст відділу правової та кадрової роботи

39-12-14

4

Лисиця Аліна Олександрівна

Спеціаліст 1 категорії відділу правової та кадрової роботи

5-34-93

5

Бризіцький Максим Сергійович

Завідуючий архівом відділу правової та кадрової роботи

39-12-14

Сектор організаційно – правової роботи відділу правової та кадрової роботи

6

Різник Ярослав Михайлович

Завідувач сектору організаційно-правової роботи - головний юрисконсульт відділу правової та кадрової роботи

39-14-02

7

Войцехівська Юліана Володимирівна

Головний спеціаліст сектору організаційно-правової роботи відділу правової та кадрової роботи

5-34-93

8

Порубанська Наталія Василівна

Діловод сектору організаційно-правової роботи відділу правової та кадрової роботи

5-34-93

Відділ соціального забезпечення

9

Клочко Галина Петрівна

Головний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-22-71

10

Дусенок Олена Вікторівна

Провідний спеціаліст  відділу соціального забезпечення

5-22-71

11

Манжалій Леся Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу соціального забезпечення

5-22-71

12

Нехта Ірина Іванівна

Провідний спеціаліст  відділу соціального забезпечення

5-22-71

Сектор у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення

13

 Яковець Віта Віталіївна

Завідувач сектору у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення

 

5-22-71

14

Геник Артем Владиславович

Головний спеціаліст сектору у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення

5-34-54

15

Боднарук Марина Григорівна

Провідний спеціаліст сектору у справах ветеранів війни відділу соціального забезпечення

 

5-34-54

Відділ нагляду та контролю

16

Борисенко Світлана Миколаївна

Заступник начальника управління - начальник відділу нагляду та контролю

5-22-14

17

Кузьміна Яна Анатоліївна

Головний державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

5-22-14

18

Радчук Валентина Петрівна

Головний державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

5-22-14

19

Москалець Лариса Петрівна

Державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

39-12-14

20

Злочевська Тетяна Віталіївна

Державний соціальний інспектор відділу нагляду та контролю

39-12-14

21

Ільніцька Наталія Олександрівна

Провідний спеціаліст відділу нагляду та контролю

5-22-14

22

Савельєва Ольга Іванівна

Провідний спеціаліст відділу нагляду та контролю

5-22-14

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

23

Максимченко Інна Петрівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

5-13-96

24

Севериненко Наталія Іванівна

Головний спеціаліст – заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

25

Змієвська Людмила Володимирівна

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

26

Дідух Світлана Петрівна

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

27

Михайленко Наталія Володимирівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

5-87-66

Відділ житлових субсидій

28

Ляшенко Леся Павлівна

Начальник відділу житлових субсидій

5-45-94

29

Абдулова Тетяна Іванівна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-85-34

30

Гайдученко Юлія Сергіївна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-33-25

31

Бойчук Наталія Сергіївна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-85-34

32

Валковська Галина Павлівна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-33-25

33

Варчук Анна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-85-34

34

Дишлюк Алла Василівна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-85-34

35

Салій Ольга Іванівна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-85-34

36

Сосна Оксана Михайлівна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-85-34

37

Стовбецька Ірина Корнелівна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-85-34

38

Шеховцева Олена Володимирівна

Головний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-45-94

39

Гапоненко Леся Сергіївна

Провідний спеціаліст відділу житлових субсидій

5-33-25

40

Демусенко Світлана Михайлівна

Спеціаліст 1 категорії відділу житлових субсидій

5-85-34

41

Драгунова Тетяна Ростиславівна

Спеціаліст 1 категорії відділу житлових субсидій

5-33-25

42

Ковтун Тетяна Євгеніївна

Спеціаліст 1 категорії відділу житлових субсидій

5-85-34

43

Кречківська Наталія Володимирівна

Спеціаліст 1 категорії відділу житлових субсидій

5-33-25

44

Погребняк Володимир Віталійович

Спеціаліст 1 категорії відділу житлових субсидій

5-85-34

45

Семченко Олена Олександрівна

Спеціаліст 1 категорії відділу житлових субсидій

5-33-25

46

Ткаченко Наталія Олександрівна

Спеціаліст 1 категорії відділу житлових субсидій

5-33-25

Відділ соціальних допомог

47

Кіліхевич Галина Вікторівна

Начальник відділу соціальних допомог

39-05-13

48

Демченко Олена Володимирівна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

39-05-13

49

Галь Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

39-05-13

50

Литвинюк Любов Борисівна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

39-05-13

51

Романенко Наталія Миколаївна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

39-05-13

52

Якобчук Ірина Василівна

Головний спеціаліст відділу соціальних допомог

39-05-13

53

Ступак Галина Миколаївна

Провідний спеціаліст відділу соціальних допомог

39-05-13

54

Качанівська Тетяна Миколаївна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

39-05-13

55

Макарчук Зінаїда Олексіївна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

39-05-13

56

Устименко Світлана Яківна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

39-05-13

57

Фельтіна Олена Петрівна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

39-05-13

58

Цимбал Ольга Степанівна

Спеціаліст 1 категорії відділу соціальних допомог

39-05-13

Відділ виплати соціальних допомог

59

Гончаренко Олена Володимирівна

Начальник відділу виплати соціальних допомог

39-12-42

60

Подиман Тетяна Миколаїівна

Головний спеціаліст відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

61

Пасічник Анна Олександрівна

Головний спеціаліст відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

62

Кравченко Наталія Анатоліївна

Провідний спеціаліст відділу  виплати соціальних допомог

5-14-88

63

Перебийніс Юлія Миколаївна

Провідний спеціаліст виплати соціальних допомог

5-14-88

64

Ягодзінська Мирослава Анатоліївна

Спеціаліст 1 категорії відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

65

Філатова Ірина Петрівна

Спеціаліст 1 категорії відділу виплати соціальних допомог

5-14-88

Відділ комп’ютеризації та персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

66

Снєтков Олександр Миколайович

Начальник відділу комп’ютеризації та персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

39-27-41

67

Трунькова Ольга Вікторівна

Головний спеціаліст відділу комп’ютеризації та персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

39-14-41

68

Фесенко Ірина Степанівна

Головний спеціаліст відділу комп’ютеризації та персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

39-14-41

69

Ніколаєвська Лариса Едуардівна

Головний спеціаліст відділу комп’ютеризації та персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

39-14-41

70

Кондренко Аліна Василівна

Провідний спеціаліст відділу комп’ютеризації та персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

39-14-41

Відділ з питань організації оздоровлення

71

Середніцька Світлана Петрівна

Начальник відділу з питань організації оздоровлення

5-59-62

72

Чуприна Лєна Арсенівна

Головний спеціаліст відділу з питань організації оздоровлення

5-59-82

73

Дзюман Людмила Андріївна

Головний спеціаліст відділу з питань організації оздоровлення

5-59-82

74

Коваленко Тетяна Володимирівна

Провідний спеціаліст відділу з питань організації оздоровлення

5-59-62

75

Іванків Марина Анатоліївна

Спеціаліст 1 категорії відділу з питань організації оздоровлення

5-59-82

Відділ по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

76

Кушикова Тетяна Іванівна

Начальник відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-09-29

77

Макаренко Марина Яківна

Головний спеціаліст відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-09-29

78

Черевко Наталія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

79

Шараєвська Юлія Олександрівна

Головний спеціаліст відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

80

Панченко Богдан Павлович

Головний спеціаліст відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

81

Возна Марина Василівна

Спеціаліст 1 категорії відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

82

Міщенко Галина Павлівна

Спеціаліст 1 категорії відділу по роботі з фізичними та юридичними особами щодо призначення і виплати компенсацій та окремих видів допомог

5-16-55

Службовці та робітники

83

Голуб Олег Володимирович

Водій автотранспортних засобів управління, завідуючий господарством

5-34-93

84

Мельник Віктор Григорович

Сторож-двірник

5-34-93