Управління і відділи

Управління економіки Білоцерківської міської ради 

вул.Я.Мудрого,15 кім.6

тел/факс 5-40-03

E-mail: bceсonomy@ukr.net

Начальник управління економіки – Карпенко Олена Олександрівна

Заступник начальника управління економіки,
начальник відділу аналізу і прогнозів соціально - економічного розвитку міста

Управління економіки Білоцерківської міської ради (далі управління) є структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, що утворюється Білоцерківською міською радою, підзвітне та підконтрольне міському голові.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки, рішеннями обласної та міської рад, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальнику Головного управління економіки обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Основним завданням управління є участь у:

- реалізації в місті державної політики економічного і соціального розвитку України;

- реалізації в місті державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

- проведенні державної політики по розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної, інвестиційної та інноваційної політики;

- реалізації в місті державної політики з питань охорони життя і здоров’я людей на виробництві;

- реалізації державної політики у промисловості та електроенергетичному і нафтогазовому комплексах (далі – паливно-енергетичний комплекс), галузях транспорту та зв’язку;

- здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

- забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;

Структурні підрозділи управління економіки міської ради:

1. Відділ аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста

вул.Я.Мудрого,15 кім.6

тел/факс 5-40-03, тел/факс 5-96-05, тел 5-72-21

E-mail: bceconomy@ukr.net

Заступник начальника управління економіки,
начальник відділу аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста

Головний спеціаліст - Орел Юлія Миколаївна

Головний спеціаліст - Развадовська Ганна Вікторівна

Віддiл аналізу і пpогнозiв соціально-економічного розвитку міста (надалі - відділ) - це орган державної виконавчої влади, що утворюється міською радою, є структурним підрозділом управління економіки Білоцерківської міської ради, у своїй діяльності підпорядковується безпосередньо начальнику управління економіки, підзвітний і підконтрольний міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

1.1. Реалiзацiя в місті деpжавної полiтики економічного і соціального розвитку України.

1.1.1. Здійснення аналізу економічного і соціального розвитку підприємств та організацій, планів і тенденцій їх розвитку.

1.1.2.Вивчення пpоблем у pозвитку галузей наpодного господаpства мiста та підготовка пpопозицiй щодо шляхiв їх виpiшення.

1.2. Реалізація в місті державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції.

1.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

1.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності.

Відповідно до покладених завдань відділ :

Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів та готує виконавчому комітету міської ради, міській раді, облдержадміністрації, обласній раді пропозиції, спрямовані на сталий розвиток міста.

Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку:

- розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період міста;

- розробляє і подає головному управлінню економіки облдержадміністрації пропозиції до проекту програми економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період, забезпечує виконання завдань, визначених цією Програмою по місту;

- забезпечує стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку міста;

- розробляє прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, які є основою для складання проектів місцевого бюджету.

Взаємодіє з іншими структурними підрозділами міськвиконкому, міської ради та облдержадміністрації, вирішує питання пов'язані із забезпеченням збалансованого розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання, здійснює розробку та реалізацію цільових комплексних програм, спрямованих на поліпшення соціальної інфраструктури.

Спpияє pозвитковi на вiдповiднiй теpитоpiї конкуpенцiї, pинкової iнфpастpуктуpи та впpовадженню оpганiзацiйно-економiчного механiзму pинкових пеpетвоpень.

Пpоводить комплексний аналiз pозвитку економiки мiста, визначае пpiоpитети соцiально-економiчного pозвитку та готує мiськви¬конкому, міській раді та облдеpжадмiнiстpацii пpопозицii, спpямованi на забезпечення збалансованого pозвитку галузей народного господарства.

Аналізує демографічну ситуацію, міграційні процеси, готує пропозиції, щодо регулювання міграційних процесів.

Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує та забезпечує діяльність структурних підрозділів міської ради з питань pозpоблення прогнозів економічного та соціального розвитку міста на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період, з питань реалізації державної регуляторної політики, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, цільових, регіональних програм, а також пiд час pозв'язання iнших пpоблем комплексного pозвитку пpодуктивних сил мiста.

2. Відділ з питань розвитку підприємництва та інвестицій

вул.Я.Мудрого,15 кім.17

тел/факс 39-19-29

E-mail: contactinvest@ukr.net

Начальник відділу - Шаповал Олена Миколаївна

Головний спеціаліст - Романчук Вікторія Михайлівна

Основні завдання відділу

Реалізація державної політики по розвитку підприємництва, зовнішньоекономічних зв’язків, збільшення інвестицій в економіку підприємств та організацій регіону.

Сприяння комплексному соціально – економічному розвитку міста.

Вивчення проблем у: сфері підприємництва, в поліпшенні інвестиційного клімату в місті, зовнішньоекономічній діяльності міста, та підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення.

Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з розробленням та реалізацією заходів щодо розвитку і підтримки підприємництва.

Сприяння розвиткові ринкової інфраструктури та впровадженню організаційно – економічного механізму ринкових перетворень на території міста.

Участь у розробці програм з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій.

Проведення заходів з дирегулювання підприємницької діяльності.

Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті.

Реалізація в місті державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції 

3.Відділ з питань охорони праці

вул.Ярослава Мудрого, 38/12

тел 5-79-23 , тел/факс 34-94-65

E-mail: bcekonomy@ukr.net

Начальник відділу – Блага Ірина Сергіївна

Завідуючий сектором праці та трудових відносин – Грищенко Алла Миколаївна

Відділ з питань охорони праці є структурним підрозділом управлінням економіки Білоцерківської міської ради, що утворюється за рішення міської ради, діє в складі управління економіки, підзвітний і підконтрольний міській раді, головному управлінню праці та соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації, і підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України, Мінпраці України, розпорядженнями голови Київської обласної держадміністрації, рішеннями міської ради і виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, нормативними актами з питань охорони життя та здоров’я людей на виробництві, положенням про управління економіки Білоцерківської міської ради та цим Положенням.

Основними функціями відділу є:

- здійснення реалізації державної політики з питань охорони життя і здоров’я людей на виробництві в межах своєї компетенції;

- розроблення і виконання програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по м. Біла Церква;

- проведення перевірок стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах міста, зупиняти роботу виробництва, дільниць, засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров`ю людей, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

- надання консультативної та методичної допомоги з питань реалiзацiї в місті деpжавної полiтики з питань охорони життя і здоров’я людей на виробництві в межах своєї компетенції, якi є обов'яз¬ковими для пiдпpиємств, установ та оpганiзацiй мiста назалежно вiд їх пiдпоpядкування та фоpм власності;

- проведення перевірок підприємств, установ та організацій усіх форм власності по питанням додержання законодавства про працю та по питанням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці;

- аналіз стану справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях;

- сприяння організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги;

- забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин;

- сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

- здійснення реєстрації, обліку, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них;

- розроблення та виконання міської програми зайнятості населення; здійснення моніторингу з питань оплати праці;

- здійснення моніторингу з питань трудових ресурсів та ринку праці, створення нових робочих місць;

- прийом громадян, розгляд листів, заяв, скарг громадян і підприємств з питань додержання законодавства про працю.

Відділ організує:

- проведення навчання та перевірки знань посадових осіб підприємств міста, суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю, згідно вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- функціонування кабінету охорони праці виконавчого комітету міської ради;

- проведення “Дня спеціаліста” з керівниками служб охорони праці головних підприємств міста;

- згідно матеріалів спеціального розслідування розгляд обставин і причин нещасних випадків на виробництві і розробляє заходи щодо запобігання подібним випадкам, проводить оперативний облік страхових нещасних випадків, які скоїлись на підприємствах м. Біла Церква;

- надання звітів про хід виконання програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по м. Біла Церква.

Відділ приймає участь в:

- роботі комісії з питань забезпечення сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- роботі комісії із спеціального розслідування нещасних випадків згідно Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

- роботі постійно діючої комісії міськвиконкому по перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб підприємств міста та суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю;

- роботі комісії з питань вирішення спорів при відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Біла Церква Київської області.

Відділ здійснює контроль за:

- організацією та проведенням навчального процесу з питань охорони праці учбовими закладами м. Біла Церква;

- дотриманням чинного законодавства на виробництві, нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

- відповідністю нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів;

- своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки посадових осіб, які виконують роботи підвищеної безпеки;

- забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями;

- використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

- терміном дії та наявністю атестації робочих місць, де є важкі і шкідливі умови праці;

- встановленням працівникам пільг, додаткових відпусток та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці;

- проходженням попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.