Управління і відділи

вул. Ярослава Мудрого, 15 кім.6

тел 5-40-03

E-mail: bceсonomy@ukr.net

Начальник управління економіки – Карпенко Олена Олександрівна

Заступник начальника укравління – Земецька Юлія Юрівна

Управління економіки Білоцерківської міської ради (далі - управління) є  структурним підрозділом Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням Білоцерківської міської ради, підзвітне та підконтрольне  міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Державної регуляторної служби України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, а також Положенням про управління економіки Білоцерківської міської ради.

Основні завдання та функції управління

-  Реалізація  в місті державної  політики  економічного  і   соціального розвитку  України.

-  Реалізації в місті державної   регуляторної   політики   і  державної політики у сфері розвитку  економічної конкуренції  та  обмеження монополізму.

- Проведення державної політики по розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної, інвестиційної та інноваційної політики.

-  Реалізація в місті державної політики з питань охорони життя і здоров’я людей на виробництві.

- Сприяння економічному і соціальному розвитку міста, ефективному використанню матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до стратегії розвитку міста.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- Аналізує  стан  і  тенденції  економічного  і  соціального розвитку  міста, бере участь у визначенні   його пріоритетів,  у  проведенні  структурних змін, а також формуванні напрямів  інвестиційної  політики та готує пропозиції з цих питань.

- Виконує  роботи  з  прогнозування  та  підготовки  програм економічного і соціального розвитку міста.

-  Розробляє прогнози  економічного  і  соціального  розвитку міста на середньостроковий період та програми  економічного  і  соціального розвитку міста  на короткостроковий період.

-  Бере участь  у  розробленні проектів прогнозів економічного  і  соціального  розвитку області на середньо - та  короткостроковий період.

-  Забезпечує стратегічне    планування,  програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

- Бере участь у розробці проектів державних цільових, регіональних та міжрегіональних програм;

- Бере  участь  разом  з  іншими  структурними підрозділами міської ради у  реалізації  державної зовнішньоекономічної  політики.

-  Забезпечує  в  межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

-  Бере участь разом з іншими структурними  підрозділами  в організації  участі  підприємств  та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах.

- Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо  економічного потенціалу та інвестиційних можливостей міста.

- Бере участь  у  підготовці  проектів  угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп з  питань  зовнішньоекономічної  діяльності.

- Бере участь у  формуванні  складу  офіційних  делегацій міської ради, що  беруть  участь  у  переговорах, конференціях,  консультаціях,  сесіях,  візитах,   інших   заходах двостороннього  та багатостороннього міжнародного співробітництва.

- Бере   участь  у  роботі  щодо  залучення  інвестицій  та кредитних ресурсів на  розвиток  економічного  потенціалу міста.

 - Вживає заходів до розширення міжрегіональних  економічних зв'язків, готує проекти відповідних угод.

- Проводить   аналіз   фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності.

- Забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань  колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

- Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на управіння завдань.

 

Структурні підрозділи управління економіки міської ради:

1. Відділ аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста

вул. Ярослава Мудрого,15 кім. 6
тел/факс:  тел/факс 5-96-05, 39-08-21
E-mail: bceconomy@ukr.net
 
Заступник начальника управління економіки, начальник відділу аналізу і прогнозів соціально-економічного розвитку міста
 
Начальник відділу – Земецька Юлія Юрівна

Головний спеціаліст – Орел Юлія Миколаївна
 
Головний спеціаліст – Басич Ірина Сергіївна

Віддiл аналізу і пpогнозiв соціально-економічного розвитку міста ( надалі - відділ ) є структурним  підрозділом управлінням економіки Білоцерківської міської ради, що утворюється рішенням  Білоцерківської міської ради і є її структурним підрозділом,  в своїй діяльності підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, є підзвітним та підконтрольним міській раді.

 

Основні завдання та функції відділу

-Здійснення аналізу економічного і соціального розвитку підприємств та організацій, планів і тенденцій їх розвитку.

 -Розробка прогнозів  економічного  і  соціального  розвитку міста на середньостроковий період та програми  економічного  і  соціального розвитку міста  на короткостроковий період ;

-Вивчення пpоблем у pозвитку галузей наpодного господаpства мiста та підготовка пpопозицiй щодо шляхiв їх виpiшення.

-Реалізація в місті державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції.

-Забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

-Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності міста.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку :

- розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період міста;

-розробляє пропозиції до проекту програми економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період, забезпечує виконання завдань,  визначених цією Програмою по місту;

-забезпечує стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного  і соціального  розвитку міста;

-розробляє прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, які є основою для складання проектів міського бюджету.

- Взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, міської ради та облдержадміністрації, вирішує питання пов'язані із забезпеченням збалансованого розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання, здійснює розробку та реалізацію цільових комплексних програм, спрямованих на поліпшення соціальної інфраструктури.

- Спpияє pозвитку на вiдповiднiй теpитоpiї конкуpенцiї, pинкової iнфpастpуктуpи та впpовадженню оpганiзацiйно-економiчного механiзму pинкових пеpетвоpень.

 - Пpоводить комплексний аналiз pозвитку економiки мiста, визначае пpiоpитети соцiально-економiчного pозвитку та готує пpопозицii, спpямованi на забезпечення збалансованого pозвитку галузей народного господарства.

- Проводить   аналіз   фінансово-господарської   діяльності підприємств,  що   перебувають  у  комунальній  власності міста.

- Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує  та забезпечує діяльність  структурних підрозділів міської ради з питань pозpоблення прогнозів економічного та соціального розвитку міста на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, цільових, регіональних програм, а також пiд час pозв'язання iнших пpоблем комплексного pозвитку пpодуктивних сил мiста.

- Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

2. Відділ з питань розвитку підприємництва та інвестицій

вул. Ярослава Мудрого, 15 кім.17

тел/факс 39-08-21

E-mail: contactinvest@ukr.net

Начальник відділу - Шаповал Олена Миколаївна

Головний спеціаліст - Романчук Вікторія Михайлівна

Основні завдання відділу

- Реалізація державної політики в сферах розвитку підприємництва, розширення зовнішньоекономічних зв’язків, залучення інвестицій в економіку міста.

- Реалізація в місті дотримання вимог державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції.

- Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку міста.

- Аналіз стану розвитку підприємництва в місті та ефективності заходів щодо його підтримки, розробка прогнозу розвитку підприємництва і пропозицій з пріоритетних напрямів і форм його підтримки.

- Організація розроблення і реалізації Програми розвитку підприємництва та інвестиційної діяльності, контроль її виконання, сприяння участі суб’єктів підприємництва в реалізації обласних і державних програм.

- Створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури підтримки  підприємництва в місті.

- Сприяння роботі координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради, спілок, асоціацій, громадських об’єднань та інших об’єднань підприємців.

- Моніторинг процесу залучення іноземних інвестицій в економіку міста, вивчення проблем у сфері залучення іноземних інвестицій в економіку, активізації зовнішньоекономічній діяльності підприємств міста.

- Координація діяльності, пов’язаної з розробленням та реалізацією заходів щодо сприяння залученню інвестицій, активізації зовнішньоекономічної діяльності та розвитку експортного потенціалу підприємств міста.

- Аналіз результатів зовнішньоекономічної діяльності в місті та внесення пропозиції щодо її подальшої активізації, підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту.

- Розробка та погодження програм перебування в місті делегацій, груп та окремих представників іноземних держав, протокольних заходів підчас проведення їх зустрічей з посадовими особами виконавчого комітету та підготовка інформації відповідальним органам по результатам зустрічей.

3. Відділ з питань охорони праці

вул. Ярослава Мудрого, 38/12

тел/факс 39-02-43

E-mail: ohorona-pratsi@ukr.net

 

Начальник відділу – Блага Ірина Сергіївна

 

Завідуючий сектором праці та трудових відносин – Грищенко Алла Миколаївна

Відділ з питань охорони праці  є   структурним підрозділом управлінням економіки Білоцерківської міської ради, що утворюється за рішенням міської ради, діє в складі управління економіки, підзвітний і підконтрольний міській раді, департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації, і підпорядкований виконавчому комітету міської ради та міському голові.

 

Основні завдання та функції відділу

-В межах своїх повноважень організує реалізацію державної політики з питань життя і здоров’я  людей на виробництві, координує і спрямовує роботу по контролю за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- Розробляє, погоджує з відповідними службами та вносить на затвердження виконавчому комітету міську програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

- Аналізує стан справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.

- Сприяння організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги.

- Забезпечує  в межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

- Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них.

- Бере участь у розробленні та виконанні міської Програми зайнятості населення, Програми організації та проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, Програми соціально-економічного та культурного розвитку та окремих цільових програм.

- Здійснює моніторинг з питань оплати праці, моніторинг з питань трудових ресурсів та ринку праці.

- Проводить прийом громадян, розглядає листи, заяви, скарги громадян і підприємств, що належить до компетенції відділу, в установленому порядку.

- Бере участь в роботі комісії із спеціального розслідування нещасних випадків, згідно положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

- Бере участь у розробленні  та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами виконкому, об’єднаннями громадян здійснення заходів регіональної угоди.

- Здійснює відповідно до законодавства інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

 

Основними функціями відділу є:

- здійснення реалізації державної політики з питань охорони життя і здоров’я людей на виробництві в межах своєї компетенції;

- розроблення і виконання програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по м. Біла Церква;

- проведення перевірок стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах міста, зупиняти роботу виробництва, дільниць, засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров`ю людей, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

- надання консультативної та методичної допомоги з питань реалiзацiї в місті деpжавної полiтики з питань охорони життя і здоров’я людей на виробництві в межах своєї компетенції, якi є обов'яз¬ковими для пiдпpиємств, установ та оpганiзацiй мiста назалежно вiд їх пiдпоpядкування та фоpм власності;

- проведення перевірок підприємств, установ та організацій усіх форм власності по питанням додержання законодавства про працю та по питанням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці;

- аналіз стану справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях;

- сприяння організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надання їм організаційно-методичної допомоги;

- забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин;

- сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів);

- здійснення реєстрації, обліку, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них;

- розроблення та виконання міської програми зайнятості населення; здійснення моніторингу з питань оплати праці;

- здійснення моніторингу з питань трудових ресурсів та ринку праці, створення нових робочих місць;

- прийом громадян, розгляд листів, заяв, скарг громадян і підприємств з питань додержання законодавства про працю.

 

Відділ організує:

- проведення навчання та перевірки знань посадових осіб підприємств міста, суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю, згідно вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- функціонування кабінету охорони праці виконавчого комітету міської ради;

- проведення “Дня спеціаліста” з керівниками служб охорони праці головних підприємств міста;

- згідно матеріалів спеціального розслідування розгляд обставин і причин нещасних випадків на виробництві і розробляє заходи щодо запобігання подібним випадкам, проводить оперативний облік страхових нещасних випадків, які скоїлись на підприємствах м. Біла Церква;

- надання звітів про хід виконання програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища по м. Біла Церква.

 

Відділ приймає участь в:

- роботі комісії з питань забезпечення сплати податків та інших надходжень, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

- роботі комісії із спеціального розслідування нещасних випадків згідно Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

- роботі постійно діючої комісії міськвиконкому по перевірці знань з питань охорони праці посадових осіб підприємств міста та суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю;

- роботі комісії з питань вирішення спорів при відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України в м. Біла Церква Київської області.

 

Відділ здійснює контроль за:

- організацією та проведенням навчального процесу з питань охорони праці учбовими закладами м. Біла Церква;

- дотриманням чинного законодавства на виробництві, нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

- відповідністю нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів;

- своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки посадових осіб, які виконують роботи підвищеної безпеки;

- забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями;

- використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

- терміном дії та наявністю атестації робочих місць, де є важкі і шкідливі умови праці;

- встановленням працівникам пільг, додаткових відпусток та компенсацій за роботу у шкідливих та важких умовах праці;

- проходженням попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.